Outsourcing obračuna plata I drugih ličnih primanja

Outsourcing obračuna plata I drugih ličnih primanja

Outsourcing ili spoljašnje izvršavanje znači da sve poslove obračuna plata preuzima spoljašnji izvođač.

Društvo Contall vam nudi celovitu uslugu obračuna plata i drugih ličnih primanja za zaposlene i eventualne spoljašnje saradnike.

5 prednosti zašto poveriti obračun plata i drugih primanja spoljašnjim izvođačima:

 • optimizacija troškova rada i radnih procesa kod naručioca,
 • obezbeđivanje stalne dostupnosti i ispunjavanje svih predviđenih rokova (naručilac , kao i svi drugi učesnici - akteri),
 • stalno stručno osposobljavanje i dugogodišnja iskustva izvođača,
 • rešavanje kompleksnijih i zahtevnijih pitanja, kao i radno-pravno savetovanje,
 • osiguranje od profesionalne odgovornosti, kao i potpuna poverljivost podataka.

Za naše naručioce:

 • pripremamo mesečni obračun plata i  primanja iz drugih radnih odnosa (autorski honorari, ugovori o delu, najamnine….)
 • pripremamo platne naloge za uplatu plata i drugih ličnih primanja, doprinosa i poreza,
 • izrađujemo zahteve za refundaciju plata i doprinosa, a preko e-vem portala takođe prijavljujemo i odjavljujemo zaposlene,
 • po želji stranke pripremamo razne izveštaje i analize prema troškovnim mestima i projektima, kao i periodične obračune (regresi, poslovne uspešnosti…),
 • za nadležne organe (DURS, AJPES, ZZZS, ZPIZ,… - Poreska uprava RS, Agencija za javnopravne evidencije, Zavod za školstvo, Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje ) 
 • pripremamo mesečne i godišnje obrasce o isplaćenim platama i drugim isplatama,
 • većinom poslujemo digitalno tako da datoteke prenosimo elektronski, zaštićene  geslom.

BRZI SKOK NA NAŠE USLUGE