Kontroling

KONTROLING

U saradnji sa preduzećem RMC d.o.o. u 2008. godini smo pristupili razvoju okruženja podataka na osnovi MIK data platforme.

Kontroling je aktivan i usmeren ka budućnosti jeste sastavni deo računovodstva, čijom pomoći  nudimo podršku kod:

 • aktivnog upravljanja sredstvima preduzeća,
 • obezbeđivanja efikasnog upravljanja izvorima i obavezama,
 • usmeravanja upravljanja poslovne uspešnosti.

Kontrolig omogućava i:

 • podršku procesu planiranja,
 • praćenje poslovne uspešnosti,
 • analiziranje,
 • upravljanje preduzećima u grupi.

Za vaše uspešno poslovanje vam nudimo:

 • trenutan pregled finansijskog položaja i poslovne uspešnosti preduzeća,
 • planiranje-izveštavanje-analiziranje-preduzimanje mera,
 • metriku sa pokazateljima uspešnosti,
 • praćenje uspešnosti (nezavisnih) grupa preduzeća,
 • praćenje uspešnosti poslovnih segmenata,
 • praćenje vremenskih serija,
 • korišćenje standardizovanih obrazaca i izveštaja.

BRZI SKOK NA NAŠE USLUGE