ZEPDSV-A: Evidenca delovnega časa po novem

Objavljeno dne: 12.07.2023


 

20. 5. 2023 je pričela veljati novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti ki posega, spreminja in dopolnjuje področje vodenja evidenc o izrabi delovnega časa. Uporabljati pa se bo začela 20.11.2023.

Obveznost vodenja evidenc kot dnevna obveznost obstaja že sedaj, z novelo se predvideva le podrobnejša opredelitev, kako jih voditi, da bodo urejene evidence v končni posledici v interesu obeh strank delovnega razmerja, tako delavca kot tudi delodajalca in da bodo upravičevale tudi svoj bistveni namen – verodostojnost evidence.

Ključni cilj sprejetih novosti  je v zagotovitvi bolj transparentne podlage za učinkovit nadzor nad spoštovanjem zakonskih določb o delovnem času, spoštovanja odmorov, počitkov in ostalih pravic delavcev, vezanih na delovni čas.

 

Poglavitne novosti, ki jih prinaša novela ZEPDSV-A

 

Dopolnitev definicije delavca:
Kot delavec se šteje tudi delavec, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu, pod pogojem, da ga opravlja osebno in je vključen v delovni proces delodajalca ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika.
To pomeni, da lahko vključuje tudi študente, dijake, honorarne sodelavce, ki delo opravljajo bodisi preko avtorske ali podjemne pogodbe ali osebe, ki delo opravljajo preko s.p.

 

Dopolnjeni 18. člen:
Popolna in zakonsko skladna evidenca delovnega časa mora po novem vsebovati še sledeče podatke:

 • točno uro prihoda na delo in z dela,
 • izraba in obseg izrabe odmora med delovnim časom,
 • opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (zlasti opravljene ure nočnega, nedeljskega, izmenskega, prazničnega dela, dela v deljenem delovnem času in druge oblike razporeditve delovnega časa, določene z zakonom ali kolektivno pogodbo),
 • opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času in
 • tekoči seštevek ur v tednu, mesecu oziroma letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje, ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno prerazporeditev polnega delovnega časa.

 

Obvezno vodenje evidence delovnega časa na elektronski način:
Delodajalec bo moral dve leti voditi evidenco o izrabi delovnega časa elektronsko, če mu bo bila pravnomočno izrečena globa zaradi prekrška. Predlog za elektronsko vodenje evidence delovnega časa lahko delodajalcu podajo tudi zaposleni, in sicer preko sindikata ali sveta delavcev.


Določitev glob in sankcij
23. člen določa, da se z globo od 1.500 do 20.000 eurov kaznuje delodajalec, ki:

 • ne vodi, hrani ali posodablja evidenc iz 12. člena  ZEPDSV-A,
 • v evidencah iz 12. člena tega zakona navede neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke,
 • uporabi podatke iz evidenc iz 12. člena ZEPDSV-A za druge namene, kot so določeni Zakonu,
 • ne predloži podatkov iz evidenc iz 12. člena tega zakona,
 • delavca pisno ne obvesti o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa v skladu s četrtim odstavkom 19. člena zakona,
 • ne hrani evidence o izrabi delovnega časa ali dokumentacije, na podlagi katere se v evidenco o izrabi delovnega časa vpisujejo podatki v skladu s petim odstavkom 19. člena ZEPDSV-A.

 

VIR1

VIR2

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

Novice

18/09/2023 - 11:56:50
25
 Eko sklad je ponovno objavil poziv za kredite in nepovratna sredstva.Namen javnega poziva:...
18/08/2023 - 13:58:05
96
 Podajamo vam nekaj odgovorov, ki so jih pripravili na FURS-u. Kako je obdavčena pomoč,...
18/08/2023 - 11:14:41
123
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je pričel...
12/07/2023 - 15:29:18
158
Namen razpisahitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja,...
12/07/2023 - 15:20:39
228
 20. 5. 2023 je pričela veljati novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne...
17/01/2019 - 08:57:30
11697
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
22/03/2019 - 14:03:55
10755
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
12/01/2018 - 08:13:05
10627
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
9986
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
9297
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...