Ukrepi PKP9: financiranje regresa za letni dopust za leto 2021 ter povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas

Financiranje regresa za letni dopust za leto 2021

Upravičenec do pomoči za financiranja regresa za letni dopust za leto 2021 je pravna ali fizična oseba, ki je bila vpisana v Poslovni register Slovenije do 31. maja 2021 in, ki izpolnjuje pogoje:

 • dejavnosti zaradi posledic epidemije ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu skladno s tretjim odstavkom27. člena ZIUPGT,
 • ima vsaj enega zaposlenega, ki je na dan uveljavitve ZIUPGT (to je 14. 7. 2021) vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • na dan 31. decembra 2019 ni podjetje v težavah,
 • na dan uveljavitve ZIUPGT opravlja kot glavno dejavnost ali kot dopolnilno dejavnost na kmetiji eno izmed naslednjih dejavnosti:
  • 11.050    Proizvodnja piva (mali proizvajalec piva skladno s 77. členom Zakona o trošarinah- ZTro-1
  • 49.392    Obratovanje žičnic
  • 55.           Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55),
  • 56.           Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56)
  • 59.140    Kinematografska dejavnost
  • 77.110    Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
  • 77.210    Dajanje športne opreme v najem in zakup
  • 77.340    Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
  • 79.110    Dejavnost potovalnih agencij
  • 79.120    Dejavnost organizatorjev potovanj
  • 79.900    Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
  • 82.300    Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
  • 85.510    Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
  • 85.520    Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje na področju kulture in umetnosti
  • 86.220    Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost - v sklopu slov. naravnih zdravilišč
  • 90.010    Umetniško uprizarjanje
  • 90.020    Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
  • 90.040    Obratovanje objektov za kulturne prireditve
  • 91.020    Dejavnost muzejev
  • 91.040    Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
  • 92.001    Dejavnost igralnic
  • 93.110    Obratovanje športnih objektov
  • 93.120    Dejavnosti športnih klubov
  • 93.130    Obratovanje fitnes objektov
  • 93.190    Druge športne dejavnosti
  • 93.210    Dejavnost zabaviščnih parkov
  • 93.292    Dejavnost smučarskih centrov
  • 93.299    Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Pomoč za financiranje regresa za letni dopust je namenjena upravičencem z upadom prihodkov zaradi posledic epidemije:

 • za več kot 20 odstotkov v letu 2021 glede na leto 2019 oziroma 2020,
 • če upravičenec ni posloval v celotnem letu 2019, 2020 oziroma 2021, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2021 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019, 2020 oziroma 2021,
 • če v letu 2019 in 2020 ni posloval, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2021 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2021 do 31. maja 2021.
 • Če ta pogoj ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

Višina pomoči za financiranje regresa za letni dopust znaša 1.024 eurov na zaposlenega. Višina pomoči pa se določi v sorazmernem delu navedenega zneska, v kolikor ima zaposleni skladno z Zakonom o delovnih razmerjih - ZDR-1 pravico do regresa v sorazmernem delu.
Upravičenec je do pomoči za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021 upravičen le za tiste delavce, ki so pri njemu zaposleni na dan uveljavitve ZIUPGT - to je na dan 14. 7. 2021.

Pomoč za financiranje regresa mora upravičenec nameniti za izplačilo regresa za zaposlene, kot jim pripada skladno z ZDR-1. Če upravičenec regresa zaposlenim ne izplača v roku, mora prejeto pomoč vrniti.
Upravičenec ne more biti neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov ali iz odstopljenih javnih virov je bil v letu 2020 višji od 70  odstotkov.

Povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas

ZIUPGT v IV. delu ureja tudi začasni ukrep povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas, ki je namenjen ohranitvi delovnih mest zaradi posledic epidemije in preprečitvi odpuščanja delavcev iz poslovnih razlogov tistih delavcev, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas. Gre za spremembo ukrepa financiranja skrajšanega delovnega časa, ki je bil uveden z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 – ZIUOOPE. Delodajalec uveljavi pravico do delnega povračila nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Osmi odstavek 21. člena ZIUPGT določa, da mora delodajalec, ki je prejel delno povračilo nadomestila plače na podlagi ZIUPGT, v primeru, da je od 1. januarja 2021 dalje prišlo do izplačil dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021, o tem seznaniti FURS najpozneje v dveh mesecih po izplačilu. Prejeta sredstva mora vrniti v 30 dneh od vročitve odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejema povračila nadomestila plače do dneva vračila.

Vir: FURS

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

25/10/2021 - 15:36:45
34
Brezobrestni krediti Javnega sklada malega gospodarstva Goriške Neposredna dolgoročna posojila...
06/10/2021 - 16:05:32
70
 Vabljeni v nove poslovne prostore Contall Finnum v Ljubljani. Veseli bomo vašega klica na...
06/10/2021 - 09:26:07
124
FURS je v dokumentu Regres za letni dopust dodal poglavje in pojasnilo glede regresa in prenehanje...
22/09/2021 - 15:08:03
104
Na vprašanje »Ali je za pogoj PCT potrebno spremeniti oceno tveganja v podjetju?«, Inšpektorat...
14/09/2021 - 15:41:26
208
Od srede, 15. septembra, bo veljal novi odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT.Pogoj PCT je...
17/01/2019 - 08:57:30
9855
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
8456
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
7995
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
22/03/2019 - 14:03:55
7964
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
15/04/2015 - 12:47:21
7432
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...