Tretji protikorona paket


V nadaljevanju povzemamo, kaj prinaša tretji protikoronski zakon (ZIUOOPE).

DELNO SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA POLNEGA DELOVNEGA ČASA

Pravico do subvencije po tem zakonu lahko uveljavlja delodajalec, ki:

 • po njegovi oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 % dela.

Pred sprejetjem odločitve o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom se mora delodajalec posvetovati s sindikati pri delodajalcu, če sindikata pri delodajalcu ni, pa s svetom delavcev, in pridobiti pisno mnenje sindikata oziroma sveta delavcev.

Subvencija za ohranitev zaposlitve znaša:

 • 448 € na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 20 do vključno 24 ur tedensko,
 • 336 € na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 25 do vključno 29 ur tedensko,
 • 224 € na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 30 do vključno 34 ur tedensko.
 • 112 € na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu 35 ur tedensko.

Delodajalec lahko posameznemu delavcu, s katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, odredi delo s skrajšanim delovnim časom od 1. junija 2020 do 31. decembra 2020.

V skladu s tem zakonom ima delavec v času začasno odrejenega dela s skrajšanim delovnim časom:

 • pravico do plačila za delo v času, ko dejansko dela,
 • za čas do polnega delovnega časa, ko v okviru odrejenega skrajšanega delovnega časa ne dela, pravico do nadomestila plače, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga,
 • pravico do odmora med delovnim časom v sorazmerju s časom, prebitim na delu,
 • obveznost, da na zahtevo delodajalca opravlja delo s polnim delovnim časom.

Delodajalec ne sme:

 • v obdobju prejemanja subvencije in še mesec dni po tem obdobju začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jim je odredil delo s skrajšanim delovnim časom, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov,
 • v obdobju iz prejšnjega odstavka odrejati nadurnega dela, neenakomerno razporediti ali začasno prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravi z delavci, ki jim je odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom.

Delodajalec je dolžan voditi evidenco o izrabi delovnega časa delavca, ki mu odredi delo s skrajšanim delovnim časom v skladu s tem zakonom, na način, da je iz nje razviden čas prihoda in odhoda z dela. Čas prihoda in odhoda z dela se mora vpisati v evidenco o izrabi delovnega časa ob dejanskem prihodu in odhodu delavca z dela.

Delodajalec mora sporočiti Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, da je delavcu odredil delo s skrajšanim delovnim časom po tem zakonu, najpozneje v treh delovnih dneh od dneva odreditve.

 

POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE DELAVCEM NA ZAČASNEM ČAKANJU NA DELO

Višina delnega povračila nadomestila plače se izplača v višini 80 % nadomestila plače oziroma ne manj kot minimalna plača, a ne več kot višina najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, določenega v zakonu, ki ureja trg dela. V ta znesek so zajeti tudi prispevki za vsa socialna zavarovanja.

Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače iz 27. člena tega zakona s strani Republike Slovenije ne sme presegati 80 % vrednosti izplačanega nadomestila plače, zato delodajalec krije preostalo višino povračila do 20 % nadomestila plače in prispevkov.

Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci:

 • ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019,
 • če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019,
 • če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.

Če pogoji iz tega odstavka ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi, upravičenec naknadno vrne prejeta sredstva na podlagi ukrepa.

Delavec ima v času začasnega čakanja na delo po tem zakonu dolžnost, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo do sedem delovnih dni v tekočem mesecu. Delodajalec mora o tem predhodno obvestiti Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

 

Drugi ukrepi po ZIUOOPE

 • Bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju domače potrošnje turizma
 • Finančne spodbude na podlagi programa finančnih spodbud covid-19 podjetij preko javnih skladov
 • Dvig višine ocenjene vrednosti za javno naročanje gradenj
 • Zagotovitev finančnih sredstev SID banki za namen financiranja gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov
 • Pomoč izvajalcem javnih prevozov
 • Ukrepi s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane
 • Zvišanje subvencije plače za invalide

 

VIR GZS in URADNI LIST

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

15/01/2021 - 14:10:35
50
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je objavilo program razvojnih spodbud za...
08/01/2021 - 15:46:05
88
Vabimo vas, da se udeležite spletnega seminarja:Priprava računovodskih in davčnih izkazov za leto...
04/01/2021 - 15:00:14
130
V kolikor boste imeli organizirano delo od doma tudi v letu 2021, vas obveščamo, da je prišlo do...
22/12/2020 - 13:23:34
253
Povzemamo nekaj predlaganih ukrepov, ki naj bi jih vključeval PKP 7.Podaljšanje ukrepa skrajšanega...
01/12/2020 - 11:02:11
995
FURS je objavila dopis kjer so opredeljen podrobnosti glede pomoči v obliki delnega povračila...
17/01/2019 - 08:57:30
8322
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
6752
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
6230
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
5744
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
5121
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...