Trenutno odprti razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Objavljeno dne: 13.07.2022Javni razpisi za dodelitev nepovratnih sredstev

Turizem

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike
Rok za oddajo vlog: 29.8.2022
Upravičeni stroški: stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev, stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti), stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno viden okoljski/trajnostni znak
Upravičenci: pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinstva in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.209, 55.300, 56.101, 56.102 in 56.105,
Višina sofinanciranja: do 5.000 evrov na posamezen objekt oziroma atrakcijo, de minimis shema

Podjetništvo in internacionalizacija

Vavčerji za sofinanciranje različnih storitev
Rok za oddajo vlog: do porabe sredstev

  • Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
  • Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
  • Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)
  • Vavčer za prenos lastništva
  • Vavčer za prototipiranje
  • Vavčer za patente, modele, znamke
  • Vavčer za statusno preoblikovanje družb
  • Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
  • Vavčer za kibernetsko varnost/2
  • Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja

Upravičeni stroški: Stroški zunanjih izvajalcev
Upravičenci: MSP
Višina sofinanciranja: do 60 % upravičenih stroškov oz. do največ 9.999,99 evrov / vlogo

Raziskave, razvoj in inovacije

Javni razpis spodbude za raziskovalno razvojne projekte
Rok za oddajo vlog: II. rok  3. 4. 2023 (v kolikor bodo ostala neporabljena sredstva I. roka)
Namen: spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v podjetjih v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev
Upravičeni stroški: stroški plač, stroški storitev zunanjih izvajalcev, investicije v neopredmetena sredstva, posredni stroški
Upravičenci: MSP in velika podjetja (konzorciji)
Višina sofinanciranja:
najmanj 50.000,00 evrov ter največ 500.000,00 evrov / konzorcijski projekt,
Intenzivnosti pomoči: do največ 45 %

Javni razpis za spodbujanje pilotnih / demonstracijskih projektov – DEMO PILOTI
Rok za oddajo vlog: 16.9.2022
Upravičeni stroški: stroški plač, stroški zunanjih izvajalcev in posredni stroški za izvajanje raziskovalno razvojnih aktivnosti v okviru eksperimentalnega razvoja (primerljivo razpisu za podporo raziskavam, razvoju in inovacijam na stopnji tehnološkega razvoja (TRL) nad 6), v okviru postavitve in testiranja demonstracije pa: stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (razen zemljišč in stavb), stroški storitev zunanjih izvajalcev, plač in posredni stroški.
Upravičenci: MSP in velika podjetja (konzorciji), pravne osebe javnega in zasebnega prava
Višina sofinanciranja: znaša najmanj 500.000,00 evrov ter hkrati ne presega 1.000.000,00 evrov / projekt.

Investicije za večjo produktivnost  

Javni razpis za spodbujanje investicij
Rok za oddajo vlog: II. rok 1. 10. 2022 in III. rok 12. 1. 2023
Namen: spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v  naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenemu in digitalnemu prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarske družbe, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.  
Upravičeni stroški: stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev…), stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, stroji in oprema), stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, ki nimajo fizične ali finančne oblike, pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, strokovnega znanja ali druge intelektualne lastnine, stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme.
Upravičenci: MSP in velika podjetja
Višina sofinanciranja: delež sofinanciranja se lahko giblje med 15% in 50% upravičenih stroškov, v odvisnosti od velikosti podjetja in od lokacije investicije.

Javni razpis pomoč investicijam za večjo predelavo lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo
Rok za oddajo vlog: 1.9.2022, 20.2.2023, 31.8.2023, 15.1.2024 in 26.8.2024
Upravičeni stroški: investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva
Upravičenci: mikro, mala in sred nje velika podjetja (MSP), ki imajo registrirano dejavnost C16 (Obdelava in predelava lesa) ali C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic).
Višina sofinanciranja: Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči:
Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 50.000,00 evrov ter največ 4.000.000,00 evrov.

Javni razpis Spodbude za mikropodjetja v lesarstvu
Rok za oddajo vlog: 18.11.2022
Upravičeni stroški: stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, stroški plač.
Upravičenci: mikro podjetja, v razredu od 0 do 5 zaposlenih, s sedežem v Republiki Sloveniji, SKD C16 (Obdelava in predelava lesa) ali C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic).
Višina sofinanciranja: Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 5.000,00 evrov ter največ 50.000,00 evrov.

Več TUKAJ.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

29/09/2022 - 15:29:56
46
 Vse podjetnike in podjetja, ki so prejeli pomoč po interventni zakonodaji (tako imenovani...
22/09/2022 - 15:14:45
41
 Na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in...
22/09/2022 - 14:32:09
34
 Novi 55.c člen ZDDPO-2 namreč določa, da lahko zavezanec uveljavlja zmanjšanje davčne osnove...
14/09/2022 - 15:13:05
28
 V primeru, da ste identificirani za namene DDV v Slovenij in vam je bil v drugi državi...
14/09/2022 - 15:00:58
50
13.9. se je DZ sestal na izredni seji, na kateri je sprejel paket zakonov, ki jih je vlada...
17/01/2019 - 08:57:30
10934
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
22/03/2019 - 14:03:55
9947
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
12/01/2018 - 08:13:05
9769
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
9338
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
8616
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...