Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih  2019-2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.
Mednarodni sejem v tujini mora biti vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de, hkrati pa mora imeti vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi  razstavljavci.

Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji:

 • ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali
 • širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

Posebni pogoji za prijavitelje

 • Prijavitelj je na zadnji dan meseca pred datumom oddaje vloge na ta javni razpis zaposloval vsaj eno (1) osebo
 • Sejemski nastop ne sme biti zaključen pred datumom oddaje vloge na javni razpis.
 • Sejemski nastop mora biti zaključen do vključno datuma, ki je naveden v 11. točki javnega razpisa za rok, na katerega je prijavitelj oddal vlogo.
 • Prijavitelj se mora mednarodnega sejma v tujini udeležiti kot samostojni razstavljavec.
 • Prijavitelj se na posamezni rok javnega razpisa lahko prijavi samo z eno (1) vlogo, v kateri lahko navede le eno (1) operacijo.

Pogoji za operacijo so

 • Operacija po tem javnem razpisu predstavlja individualni nastop prijavitelja na enem (1) mednarodnem sejmu v tujini.
 • Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«.
 • Mednarodni  sejem  v  tujini  mora  biti  vpisan  v  mednarodnem  registru  sejmov  M+A  ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA  www.auma.de in mora imeti vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.
 • Velikost razstavnega prostora mora biti vsaj 5 m2. V kolikor bo razstavni prostor večji kot 120 m2, se upošteva 120 m2.

Upravičeni stroški in način financiranja
Višina standardnega stroška za m2 najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini za posamezno operacijo v EUR (SSE) =

(5.313,06 € + 65,2 * m2) / m2/ Y

Pri čemer velja:
m2= velikost najetega razstavnega prostora v kvadratnih metrih (m2) zaokroženo na štiri (4) decimalna mesta
Y= 0,75 (če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija) oz. 0,70 (če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija)

Minimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje je 5 m2, maksimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje je 120 m2.
Izračunan znesek SSE se zaokroži na dve decimalni mesti navzdol.

Znesek sofinanciranja (upravičen javni izdatek) se izračuna po naslednji formuli:

SSE * m2* Y

Izračunan upravičen javni izdatek se zaokroži na dve decimalni mesti.

Roki za prijavo
1. rok 7.1.2019
2. rok 15.5.2019
3. rok 5.9.2019
4. rok 6.1.2020
5. rok 15.5.2020
6. rok 4.9.2020
7. rok 5.1.2021
8. rok 14.5.2021
9. rok 3.9.2021
10. rok 5.1.2022
11. rok 16.5.2022

Celoten razpis: SPIRIT

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

13/12/2018 - 15:46:00
25
Na finančni upravi so bili s strani zavezancev te dni večkrat obveščeni o sumljivih klicih goljufov...
11/12/2018 - 14:26:56
30
Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter...
10/12/2018 - 09:33:03
40
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
60
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
29/11/2018 - 12:57:11
67
Samostojni podjetniki so morali do leta 2016 imeti ločene transakcijske račune za opravljanje...
16/04/2015 - 20:50:43
610
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
600
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
558
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
464
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
461
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...