Predlagani ukrepi PKP7

Povzemamo nekaj predlaganih ukrepov, ki naj bi jih vključeval PKP 7.

Podaljšanje ukrepa skrajšanega delovnega časa:

s sklepom Vlade do 30. junija 2021. Po novem delodajalec vlogi priloži tudi izjavo, za katero kazensko in materialno odgovarja, da je delavcem plačal plačo oziroma nadomestilo plače.

Spremembe pri odrejanju karantene na domu:

 • ukrep karantene na domu po visoko tveganem stiku z okuženo osebo z virusom SARS-CoV-2 se izvaja na podlagi objavljene ocene NIJZ o epidemiološki situaciji, pristojna sta NIJZ iz Policija. Ukrep karantene na domu po visoko tveganem stiku z osebo, okuženo z virusom SARS-CoV-2, upoštevajoč epidemiološko situacijo, se lahko izvaja brez ustne napotitve NIJZ v skladu s priporočili NIJZ. Kot dokazilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače NIJZ oziroma Policija osebi iz prvega odstavka tega člena izroči potrdilo o karanteni na domu neposredno ali pa ga posreduje po elektronski ali navadni pošti v 72 urah.
 • Nadomestilo plače za karanteno (povratek iz države na zelenem/oranžnem seznamu ter stik z okuženo osebo) in višjo silo ne sme biti nižje od minimalne plače v Republiki Sloveniji.

Spremembe pri fiksnih stroški:

Višina nekritih fiksnih stroškov ne sme presegati več kot:

 • 1000 eurov mesečno na zaposlenega ali samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda, ki so jim prihodki od prodaje upadli za 30 odstotkov do vključno 70 odstotkov,
 • 2000 eurov mesečno na zaposlenega ali samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda skladno, ki so jim prihodki od prodaje upadli za več kot 70 odstotkov,
 • 70 odstotkov neto izgube (AOP 187 ali AOP 183 in četrtina predvidene akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2020) upravičenca, ki je srednje veliko ali veliko podjetje, navedene v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju oziroma 90 odstotkov neto izgube (AOP 187 ali AOP 183 in četrtina predvidene akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2020) upravičenca, ki je mikro ali malo podjetje, v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju. V ugotavljanje poslovnega izida se ne šteje pomoč pridobljena s tem ukrepom.

Krizni dodatek:

 • vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. Sredstva za izplačilo kriznega dodatka se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije oziroma iz sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije.

Obročno vračilo pomoči:

 • FURS in ZRSZ lahko za vračilo neupravičeno prejetih sredstev, izplačanih na podlagi zakonov, ki urejajo interventne ukrepe, povezane z epidemijo COVID-19, dovolita obročno plačilo dolga iz tega naslova v največ šestih mesečnih obrokih v obdobju šestih mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Za čas, ko je dovoljeno obročno plačilo, se za odloženi znesek (vključno z zamudnimi obrestmi) ne zaračunajo obresti.

Najemnik poslovnih stavb ali poslovnih prostorov:

Najemnik poslovnih stavb ali poslovnih prostorov, ki mu je zaradi epidemije COVID-19 s predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno omejeno in zaradi tega poslovne nepremičnine ne more v celoti ali v pretežnem delu uporabljati za dogovorjen namen, lahko:

 • ne glede na Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih najemno pogodbo odpove s pisno izjavo z odpovednim rokom 8 dni;
 • zahteva odlog plačila obveznosti iz najemne pogodbe;
 • zahteva podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe, sklenjene za določen čas.

Najemnik mora najemodajalcu plačati odložene najemnine najpozneje v šestih mesecih po prenehanju veljavnosti ukrepa iz tega člena, pri čemer najemodajalec za odložene najemnine ni upravičen do zamudnih obresti, lahko pa zahteva ustrezno zavarovanje za odložene najemnine.
Najemodajalec ne sme odpovedati ali odstopiti od najemne pogodbe, ker je najemnik zahteval odlog plačila najemnine ali podaljšanje najemne pogodbe.

Ukrepi na področju gospodarstva:

 • 90 mio eur namenskega premoženje javnega sklada za likvidnostna sredstva za podjetja za izvajanje finančnih prodkutov preko Javnega sklada RS za podjetništvo,
 • 30 mio eur sredstev za garancije za bančne kredite, za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja mikro, malih in srednje velikih podjetij, kar bo izvajal Slovenski podjentiški sklad.
 • SID banka bo zagotovila 200 milijonov evrov za ukrep ugodnih posojil za turizem in gostinstvo, država pa ji zagotovi 100 milijonov evrov jamstva za kritje prve izgube.

 

VIR 1, VIR 2

 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

24/11/2021 - 16:19:08
40
Na Finančni upravi zavezancem omogočajo enostavno plačevanje davkov tako, da lahko svoje obveznosti...
22/11/2021 - 11:20:57
52
S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb nalezljive bolezni COVID-19...
25/10/2021 - 15:36:45
177
Brezobrestni krediti Javnega sklada malega gospodarstva Goriške Neposredna dolgoročna posojila...
06/10/2021 - 16:05:32
166
 Vabljeni v nove poslovne prostore Contall Finnum v Ljubljani. Veseli bomo vašega klica na...
06/10/2021 - 09:26:07
199
FURS je v dokumentu Regres za letni dopust dodal poglavje in pojasnilo glede regresa in prenehanje...
17/01/2019 - 08:57:30
9996
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
8599
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
8127
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
22/03/2019 - 14:03:55
8117
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
15/04/2015 - 12:47:21
7562
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...