Povzetek veljavnega šestega paketa za omilitev posledic epidemije

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 oziroma #PKP6 je začel veljati 28. novembra 2020.

#PKP6 podaljšuje naslednje ukrepe:

 1. Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa do 30. 6. 2021

S predlogom PKP#6 podaljšujemo ukrep subvencioniranega delovnega časa do 30. junija 2021. Na ta način že s sprejemom novega PKP#6 določamo, do kdaj bo veljal ukrep, ter na ta način odpravljamo negotovost v gospodarstvu.

 1. Nadomestila plače za čas čakanja na delo doma

Predlog #PKP6 podaljšuje nadomestilo plače za čas čakanja na delo do 31. 1. 2021. Hkrati zvišuje višino povračila nadomestila plače za čas čakanja na delo doma za vloge od meseca novembra 2020 dalje, na 100 odstotno nadomestilo plače, katerega prejmejo vsa podjetja, ki še niso in tudi ne bodo presegla 800.000 evrov državnih pomoči, vsa ostala so upravičena do 80 odstotnega povračila s strani države. Ukrep bo veljal od 1. 11. 2020 do 31. 1. 2021.

 1. Odlog plačil obveznosti iz bančnih posojil za 12 mesecev

S predlogom se omogoči nov odlog plačila obveznosti iz sklenjenih kreditnih pogodb kot tudi na novo odobrenih kreditov, da se v kar največji meri omilijo negativne posledice druge epidemije COVID-19 na gospodarstvo in še nekatere kategorije kreditojemalcev. Odlog plačil obveznosti iz bančnih posojil bo podaljšan za 12 mesecev, tudi tistih pri javnih skladih (30. 6. 2021) in pri MGRT za podjetja v težavah (1 leto po preklicu epidemije).

 1. Finančno nadomestilo kmetom zaradi izpada dohodka

Nosilec kmetijskega gospodarstva in nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z Zakonom o kmetijstvu-1, ki ima zaradi posledic epidemije izpad dohodka, ki so zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanja obsega pridelave, predelave oziroma prodaje, je upravičen do finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka, če je sektor utrpel najmanj 30 odstotni izpad dohodka.

 1. Oprostitev plačila vrtca, če ga otrok ne obiskuje

 

#PKP6 uvaja nekatere nove ukrepe:

 1. Delno kritje fiksnih stroškov najbolj prizadetim podjetjem

Podjetja bodo lahko prejela sredstva za pokrivanje fiksnih stroškov za obdobje od 1. oktobra do konca leta 2020. Do sredstev so upravičene pravne in fizične osebe, ki so registrirane pred prvim septembrom 2020, in imajo vsaj enega zaposlenega ter samozaposleni in družbeniki-poslovodje. Do pomoči bodo upravičena podjetja, ki so jim letni prihodki padli za vsaj 30 odstotkov. Podjetja, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v obdobju od oktobra do decembra letos padli za 30 - 70 odstotkov, bodo prejeli 0,6 odstotka prihodkov od prodaje v letu 2019. Tista, ki jim bo promet padel za več kot 70 odstotkov, pa bodo prejela 1,2 odstotka letnih prihodkov od prodaje v letu 2019.

 1. Omogočanje zaposlitev za določen čas zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije

Delodajalec lahko zaradi nujnih delovnih potreb sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas brez javne objave prostega delovnega mesta. V tem primeru se lahko pogodba o zaposlitvi sklene za določen čas, vendar najdalj za obdobje do 31. 8. 2021.

 1. Poenostavljene postopke prijave dela na domu za lažje organiziranje dela med razglašeno epidemijo

Delodajalci bodo zahtevano vsebino vnesli v obrazec, ki ga bo IRSD objavil na spletni strani. Delodajalci bodo lahko obrazec vlagali elektronsko, preko informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom (SPOT), ki ga upravlja MJU.

 1. Novo generirano izdajanje potrdil o karanteni na domu zaradi visoko tveganega stika

Na povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/zdravje/potrdilo-o...

 1. Oprostitev najemnin (najemojemalci), če je lastnik država ali lokalna skupnost

Najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jim je zaradi ukrepov države opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa bistveno otežkočeno, v obdobju od vključno 19. oktobra 2020 dalje, se pod določenimi pogoji ne zaračunava najemnina ali del najemnine.

 1. Odlog in obročno plačilo DDV

Zakon določa, da lahko davčni organ odobri odlog ali obročno odplačilo davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi okoliščin, povezanih z epidemijo. Odlog oziroma obročno plačilo je mogoče odobriti za vse davčne obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti, kot je npr. končni davek, akontacije davka ali davčni odtegljaj, kot tudi za neplačane prispevke (za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in za starševsko varstvo).

 1. Zahtevek za izplačilo sredstev

Zakon o kmetijstvu že v osnovi določa, da lahko upravičenci za ukrepe iz Programa razvoja podeželja dvakrat vložijo obrazložen zahtevek za spremembo svojih obveznosti. Z novim ukrepom pa bo dodatno omogočeno, da upravičenci poleg prej navedenih dveh zahtevkov vložijo še dodatna dva zahtevka za spremembo svojih obveznosti, če so razlogi povezavi s posledicami covid-19. Upravičenci bodo lahko tudi podaljšali rok za dokončanje naložb, če le teh niso mogli izvesti zaradi objektivnih razlogov, povezanih s posledicami covid-19.

VIR

 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

24/11/2021 - 16:19:08
41
Na Finančni upravi zavezancem omogočajo enostavno plačevanje davkov tako, da lahko svoje obveznosti...
22/11/2021 - 11:20:57
53
S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb nalezljive bolezni COVID-19...
25/10/2021 - 15:36:45
178
Brezobrestni krediti Javnega sklada malega gospodarstva Goriške Neposredna dolgoročna posojila...
06/10/2021 - 16:05:32
166
 Vabljeni v nove poslovne prostore Contall Finnum v Ljubljani. Veseli bomo vašega klica na...
06/10/2021 - 09:26:07
199
FURS je v dokumentu Regres za letni dopust dodal poglavje in pojasnilo glede regresa in prenehanje...
17/01/2019 - 08:57:30
9996
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
8599
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
8127
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
22/03/2019 - 14:03:55
8117
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
15/04/2015 - 12:47:21
7562
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...