Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja (Objava FURS dne 7.8.2019)

Prejšnji teden je FURS objavila nova pojasnila glede povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja.
Novosti se tičejo predvsem naslednjih tem:

Povračila in poračun stroškov prehrane v primerih organizirane prehrane
V primeru organizirane prehrane se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov prehrane v višini organizirane prehrane, vendar ne več kot 6,12 eur. Če je vrednost organizirane prehrane po posamezniku nižja od 6,12 eur, lahko delodajalec neobdavčeno izplača razliko do zneska 6,12 eur le, če ga k temu zavezuje predpis, npr. kolektivna pogodba...

Prevoz na delo in z dela
Če delodajalec izplača delavcu povračila stroškov na delo in z dela tudi za dneve, ko delavec ni bil prisoten na delovnem mestu, se povračila stroškov v tem delu vštevajo v davčno osnovo dohodkov iz delovnega razmerja, saj takšen dohodek nima narave povračil stroškov prevoza, ker delavcu v času, ko je bil odsoten z dela, ti stroški niso nastali...

Povračila stroškov prevoza, če ima oseba 2 ali več bivališč
Če se delojemalec vozi na delo iz dveh ali več prebivališč, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela od prebivališča, ki je najbližje mestu opravljanja dela...

Povračila stroškov prevoza, če je kraj opravljanja dela oddaljen od postajališča javnega prevoza
V primeru, ko je kraj opravljanja dela oddaljen od najbližjega postajališča javnega prevoza več kot kilometer, se šteje, da delojemalec iz utemeljenega razloga (zaradi pomanjkanja javnega prevoza s postajališčem v bližini mesta opravljanja dela) ne more uporabljati javnega prevoza do mesta opravljanja dela in se posledično v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne vštevajo stroški prevoza v višini 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela...

Povračila stroškov prevoza, če ima delavec več delodajalcev
Z vidika obdavčitve je v primeru, ko delojemalec v posameznem dnevu dela za krajši delovni čas pri več delodajalcih, potrebno ugotoviti kraj, iz katerega delojemalec dejansko prihaja na delo. Delojemalec lahko neobdavčeno prejme povračilo stroškov prevoza med mestom opravljanja dela in mestom, od koder dejansko prihaja na delo, če je razdalja med njima več kot 1 kilometer in pod pogoji, kot jih določa Uredba v 3. členu...

Povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem
Niti ZDoh-2 niti Uredba med povračili stroškov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, posebej ne omenjata pristojbine za vstop v državo oziroma dovoljenja za prebivanje ali tranzit čez državo (vizum, ESTA), čeprav tudi to predstavlja nujni strošek za izvedbo samega službenega potovanja...

Povračilo stroškov krije družba, ki ima z delodajalcem poslovni odnos
Če primeroma organizator na dogodek povabi točno določenega zaposlenega pri delodajalcu se za davčne namene šteje, da udeleženec na dogodek ni napoten s strani delodajalca in se zagotovljena plačila v zvezi s tem štejejo za obdavčljiv dohodek zaposlenega...

Solidarnostna pomoč
Za težjo invalidnost se šteje takšna invalidnost (kot posledica poškodbe, okvare,..), zaradi katere je delodajalec tri mesece ali več odsoten z dela, oziroma tri mesece ali več dela največ štiri ure dnevno. Če traja bolezen ali invalidnost več kot eno leto, je mogoče neobdavčeno izplačati solidarnostno pomoč za vsako leto trajanja invalidnosti ali bolezni...

Plačilo prispevkov za tujega študenta, ki v Sloveniji opravlja obvezno prakso
V primeru, ko tuj dijak ali študent, ki živi in študira v tujini, v Sloveniji opravlja obvezno študijsko prakso, se prispevki za socialno varnost ne obračunajo in ne plačajo...

Davčna obravnava vplačil v dodatno kolektivno zavarovanje
V kolektivno zavarovanje lahko v dogovoru z delodajalcem vplačuje denarna sredstva tudi delavec sam, vendar pa delavec in delodajalec ne moreta skleniti dogovora, s katerim bi se znesek vplačil za dodatno pokojninsko zavarovanje odtegoval od delavčeve bruto plače (plače pred obdavčitvijo)...

Denarno povračilo po 118. členu ZDR-1
Če sodišče ugotovi, da je prenehanje pogodbe o zaposlitvi nezakonito, vendar glede na vse okoliščine in interes obeh pogodbenih strank nadaljevanje delovnega razmerja ne bi bilo več mogoče, lahko v skladu s prvim odstavkom 118. člena Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1, delavcu prizna ustrezno denarno povračilo...

Odpravnina po 83. členu Zakona o javnih uslužbencih
Osmi odstavek 83. člena ZJU določa, da ima uradnik, ki mu preneha položaj po četrtem odstavku tega člena ali je razrešen po petem odstavku tega člena, pa pred imenovanjem na položaj ni imel statusa uradnika, pravico do odpravnine v višini ene petine povprečne mesečne bruto plače, kot jo je prejemal do razrešitve, za vsak polni mesec, ki je ostal do izteka dobe imenovanja na položaj...

Sorazmerna odpravnina po 90. členu ZDR-1
V skladu s šestim odstavkom 91. člena Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 ima delavec v primeru, ko mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti in mu istočasno ponudi sklenitev nove pogodbe za neustrezno novo zaposlitev, pravico do sorazmernega dela odpravnine, ki jo dogovori z delodajalcem...

Obračunavanje prispevkov od vrednosti uniform in osebnih zaščitnih sredstev
Od vrednosti uniform in osebnih zaščitnih delovnih sredstev, ki so določena s posebnimi predpisi in so nujna za delo, se prispevki za socialno varnost ne obračunajo in ne plačajo...
Predložitev REK-1a obrazca od nagrade za obvezno prakso
Izplačevalec nagrade skladno s Pravilnikom o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu Pravilnik na dan izplačila nagrade predloži Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo – REK-1a obrazec...

Vir in celoten dokument TUKAJ.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

23/10/2020 - 15:22:46
69
Na portalu Republike Slovenije, gov.si, je bila danes, 23.10.2020, objavljena razlaga, kako...
30/09/2020 - 10:27:49
460
Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela tako imenovani peti protikorona paket.Sveženj ukrepov...
10/09/2020 - 13:41:38
314
Uporabnikom davčnih blagajn se bo v novembru začela iztekati veljavnost namenskih digitalnih...
28/08/2020 - 11:20:48
404
V petek, 21. avgusta 2020, je začel veljati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev...
28/08/2020 - 11:10:26
316
Vlada RS je ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo...
17/01/2019 - 08:57:30
7719
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
6151
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
5500
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
5192
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
4577
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...