Popis sredstev in obveznosti do njihovih virov za leto 2019

Bliža se konec poslovnega leta. Pravne osebe, samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnosti in vodijo poslovne knjige po SRS, so dolžni najmanj enkrat letno uskladiti podatke v poslovnih knjigah z dejanskim stanjem.
Zakonska podlaga za gospodarske družbe je 54. člen ZGD-1, obveznost popisa za proračunske uporabnike in pravne osebe javnega in zasebnega prava, pa je določen v Zakonu o računovodstvu (ZR).
Ukrep za preverjanje podatkov o vseh sredstvih in obveznostih do njihovih virov je popis oz. inventura. S podpisom ugotovljene razlike med evidentiranimi in dejanskimi podatki, je potrebno  uskladiti in na ta način zagotoviti podlago za kakovostne računovodske informacije.
Popis sredstev in obveznosti do njihovih virov se izvede v okviru internih pravil, zato je priporočljivo, da podjetje sprejme notranji akt – pravilnik o popisu.
Običajno je za popis odgovoren direktor podjetja, ki izda sklep o izvedbi rednega letnega popisa, v katerem določi:

  • dan za izvedbo popisa,
  • vrste in število popisnih komisij,
  • vodjo popisa in člane popisne komisije,
  • obdobje popisovanja,
  • datum do katerega mora popisna komisija pripraviti zaključno poročilo o popisu,
  • datum do katerega je potrebno končno poročilo o popisu izročiti računovodstvu.

Predmet popisa so sredstva in obveznosti do njihovih virov:

Vrsta sredstev in obveznosti do virov Podlaga za popis
Neopredmetena in opredmetena sredstva Izpis registra osnovnih sredstev
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve Izpis konto kartic
Naložbene nepremičnine Izpis registra in drugih poslovnih kartic
Zaloge:
(surovin in materiala, nedokončane proizvodnje, proizvodov in polproizvodov, blaga,..)
Izpis iz materialnih in blagovnih evidenc
Gotovina v blagajni Stanje v blagajniškem dnevniku na dan podpisa
Aktivne časovne razmejitve Izpis konto kartic
Denarna sredstva na računih Stanje na TRR na dan popisa
Vrednostni papirji in druge naložbe Izpis konto kartice
Terjatve in obveznosti Izpis odprtih postavk kupcev in dobaviteljev
Kapital Izpis iz sodnega registra
Posojila Izpis konto kartic in izpisi bank o stanju kreditov
Rezervacije in dolgoročno odloženi prihodki Izpis konto kartic

 

Popisna komisija pri popisu osnovnih sredstev in zalog vpiše v popisni list količine ugotovljene s popisom in jih primerja s količinami  v pomožnih knjigah. Popisna komisija pri popisu terjatev in obveznosti pa ugotovi dejansko stanje  in predlaga morebitne odpise ali slabitve.

Popisna komisija ločeno izkaže ugotovljene primanjkljaje in presežke. Za ugotovljena stanja mora pridobiti pojasnila oziroma izjave odgovornih oseb.

Stanja zapisana v popisnih listih, se štejejo za dokončna in se ne sme popravljati. Če se naknadno ugotovijo očitne napake, poznejše popravke s podpisi potrdijo vsi člani popisne komisije.   

Poročilo o popisu skupaj s sklepi o načinu likvidacije popisnih razlik dostavite računovodji na sedež družbe Contall d.o.o. Na podlagi predložene dokumentacije bomo stanja uskladili v glavni knjigi. Potrjena in usklajena stanja bodo podlaga za izdelavo bilance stanja.

Če še nimate pravilnika o popisu, lahko  izdelavo le tega naročite tudi pri nas.

 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

26/02/2020 - 15:10:29
56
Tudi za leto 2020 smo uspešno pridobili potrdilo o vpisu v Katalog certificiranih računovodskih...
19/02/2020 - 14:01:14
93
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo okvirni terminski načrt objave novih...
06/02/2020 - 10:14:38
192
Vse več je zavezancev, ki FURS-u sami sporočijo podatke o odprtih računih v tujin, vendar je tudi...
04/02/2020 - 08:58:53
112
»Samo kvalitetno izveden skrbni pregled bo dosegel cilj, da odločevalec nikoli ne izgovori: Če bi...
22/01/2020 - 11:25:59
275
Vloga za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske članeRok za oddajo je 5. 2. 2020.Vlogo za...
17/01/2019 - 08:57:30
6181
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
4039
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
3342
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
3184
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
2980
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...