Obvezni večstranski pobot

Objavljeno dne: 15.06.2022Naj spomnimo, da vsak mesec AJPES izvaja obvezni pobot. Gre za obvezen pobot in naročnik nima izbire ali bo obveznosti prijavljal ali ne. Ima pa izbiro, ali bo zavezanec poročal sam ali pa bo v njegovem imenu to počel njegov računovodski servis.

 

Kaj je večstranski pobot in kaj ureja?

Obvezni večstranski pobot ureja IV. poglavje Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih - ZPreZP-1, razen določb drugega odstavka 15. člena, 17. in 18. člena, ki veljajo le za prostovoljni večstranski pobot.
Upravljavec obveznega večstranskega pobota je AJPES, ki v skladu z ZPreZP-1 prijave v sistem obveznega večstranskega pobota AJPES sprejema elektronsko, prek spletne aplikacije ePobot.

Kdo so zavezanci za prijavo obveznosti?

Zavezanci za prijavo obveznosti v obvezni večstranski pobot so v skladu s 6. členom Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1)  gospodarski subjekti (gospodarske družbe, podjetniki in druge pravne in fizične osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije), javni organi in druge javne osebe, kadar se le-ti med seboj pisno ali v skladu s poslovnimi običaji dogovorijo za dobavo blaga ali storitve proti plačilu in nad njimi ni bil v skladu z zakonom, ki ureja postopek zaradi insolventnosti, začet postopek zaradi insolventnosti.

Katere obveznosti je potrebno prijaviti v obvezni pobot?

Dolžnik mora v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPreZP-1 prijaviti denarno obveznost, s plačilom katere je v zamudi, v prvi krog obveznega večstranskega pobota, ki sledi mesecu nastanka zamude.
Dolžnik ni več dolžan prijaviti denarne obveznosti (drugi odstavek 28. člen ZPreZP-1):  

 • katere plačilo je zavarovano z instrumenti za zavarovanje plačil, razen denarnih obveznosti, ki izvirajo iz menic, za katere se v 32. členu ZPreZP-1 zahteva prijava v večstranski pobot,
 • ki ni višja od 250 eurov,
 • ki jo dolguje gospodarski družbi, s katero se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, šteje za povezano družbo,
 • ki jo je upnik prenesel na osebo, ki odkup terjatev opravlja v okviru ali v povezavi s svojo glavno dejavnostjo,
 • ki bo v skladu s pisnim dogovorom med upnikom in dolžnikom prenehala v mesecu, ki sledi mesecu nastanka zamude,
 • ki bo prenehala v skladu z vnaprej dogovorjeno verižno kompenzacijo v mesecu, ki sledi mesecu nastanka zamude, in je več kot polovica udeležencev verižne kompenzacije najkasneje dan pred dnevom pobota pisno potrdila sodelovanje v tej verižni kompenzaciji,
 • v zvezi s katero poteka spor pri pristojnem sodišču ali v zvezi s katero poteka izvršilni postopek.

Dolžniki brez dospelih terjatev (četrti odstavek 28. člena ZPreZP-1 niso dolžni v obvezni večstranski pobot prijaviti denarne obveznosti iz prvega odstavka 28. člena, če istočasno (v trenutku, v katerem se prijava obveznosti v obvezni večstranski pobot šteje za opravljeno) ni hkrati tudi upnik nobene dospele denarne obveznosti, za katero velja obveznost prijave.

Posebej je prepovedana prijava naslednjih obveznosti (33. člen ZPreZP-1):

 • davčne obveznosti;
 • obveznosti, ki ne obstaja;
 • obveznosti, ki je že bila poravnana.

Kazni za kršitelje

V primeru, da obveznosti oddaje ne izpolnjujete, vam grozi tržna inšpekcija in naslednje kazni:

 • globa od 100 do 10.000 eurov se kaznuje gospodarski subjekt oziroma javni organ, ki ni Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, če krši dolžnost prve prijave denarne obveznosti v sistem za obvezni večstranski pobot v skladu z 28., 30. ali 32. členom tega zakona,
 • z globo od 100 do 10.000 eurov se kaznuje gospodarski subjekt, ki v nasprotju s 33. členom tega zakona v sistem obveznega večstranskega pobota prijavi davčno obveznost,
 • z globo od 100 do 10.000 eurov se kaznuje gospodarski subjekt oziroma javni organ, ki ni Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, ki v nasprotju s 33. členom tega zakona v sistem obveznega večstranskega pobota prijavi obveznost, ki ne obstaja ali je bila že poravnana,
 • z globo od 50 do 5.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba gospodarskega subjekta ali odgovorna oseba javnega organa, ki stori prekršek iz prejšnjih odstavkov.

VIR

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

29/06/2022 - 14:32:45
13
Ko se v delovnih prostorih pojavljajo temperature, višje od 28oC, tudi če je to samo občasno,...
29/06/2022 - 14:18:30
11
Bliža se 1. julij in s tem tudi rok za izplačilo regresa za letni dopust v letu 2022.Inšpektorat RS...
29/06/2022 - 13:44:56
46
Uredba, objavljena v Uradnem listu dne 24. 6. 2022, spreminja višino povračila stroškov za prevoz...
22/06/2022 - 15:12:52
62
 S 1. januarjem 2022 je začela veljati novela zakona o DDV, ki z novim členom 66.b uveljavlja...
15/06/2022 - 14:17:03
39
Naj spomnimo, da vsak mesec AJPES izvaja obvezni pobot. Gre za obvezen pobot in naročnik nima...
17/01/2019 - 08:57:30
10649
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
22/03/2019 - 14:03:55
9476
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
12/01/2018 - 08:13:05
9360
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
8926
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
8374
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...