Novosti Drugega protikorona paketa

Državni zbor je sprejel Drugi protikorona paket, ti. #PKP2, ki prinaša spremembe prejšnjega protikorona zakona in nov Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19.

Bistvene spremembe so:

Pogoji do upravičenosti do povračila nadomestil plač za čakanje in višjo silo (bodite pozorni na znižanje določenih %)

  • Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019.
  • Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019.

Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Vključena je tudi dejavnost K z do 10 zaposlenimi.

Prekinitev čakanja na delo katerihkoli 7 dni v tekočem mesecu
Delavci, ki so na čakanju se na zahtevo delodajalca vrnejo na delo do sedem dni (prej: 7 zaporednih dni) v tekočem mesecu.

Višina nadomestila plače
Ne glede na zakon, ki ureja delovna razmerja, za čas trajanja začasnih ukrepov iz tega zakona velja za vse delavce višina nadomestila plače. Torej imajo pravico do nadomestila plače skladno z ZIUZEOP vsi delavci, ki v času trajanja ukrepov, ne delajo zaradi začasnega čakanja na delo ali višje sile.

Oprostitve pokojninskih prispevkov in izplačila kriznega dodatka delavcem v zasebnem sektorju, ki delajo
Oprostitev plačila prispevkov za PIZ od plač oz. nadomestil v času veljavnosti ukrepov velja za vse delavce, ki delajo, in ne velja za delavce, ki so na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni z dela zaradi višje sile; oprostitev plačila vseh prispevkov za PIZ velja tudi za čas, ko so zaposleni na letnem dopustu ali bolniški v breme delodajalca oz. prejemajo druga nadomestila plač, razen za katera že po ZIUZEOP velja oprostitev vseh prispevkov.

Krizni dodatek
Izplačilo kriznega dodatka je obvezno za vse delavce, ki delajo in ki imajo plačo do trikratnika minimalne plače.

Neizplačilo kriznega dodatka bo po novem kaznovano z globo.


Pogoji za mesečni temeljni dohodek za samozaposlene

  • Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019.

Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019 oz. če v letu 2019 niso poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.
Mesečni temeljni dohodek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Izplačilo nagrad, poslovnih deležev, nakup lastnih delnic
Subjekt, ki je uveljavil:

  • povračilo  nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo,
  • oprostitev plačila prispevkov na podlagi 28. člena tega zakona v povezavi s povračilom nadomestila plače delavcem na  začasnem  čakanju  na  delo  in  na  podlagi  38. člena  tega zakona ali
  • izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka,

ne more v letu 2020 oz. za leto 2020, izplačati nagrade oz. dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu. Dodatno je v prepoved vključen nakup lastnih delnic ali poslovnih deležev.

Navedene omejitve ne veljajo več za delodajalce ki so po 33. člen zakona uveljavljali oprostitev prispevkov PIZ za delavce, ki so delali.

Podaljšanje roka za vložitev vloge oziroma izjave
Oseba, ki vloge oziroma izjave ni predložila na podlagi šestega odstavka 29. člena in tretjega odstavka 38. člena ZIUZEOP pravočasno, lahko vlogo oziroma izjavo predloži v osmih dneh od uveljavitve tega zakona.

VIR: GZS in Uradni list

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

10/09/2020 - 13:41:38
137
Uporabnikom davčnih blagajn se bo v novembru začela iztekati veljavnost namenskih digitalnih...
28/08/2020 - 11:20:48
235
V petek, 21. avgusta 2020, je začel veljati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev...
28/08/2020 - 11:10:26
179
Vlada RS je ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo...
23/07/2020 - 15:49:01
535
V nadaljevanju vam podajamo povzetke javnih razpisov, ki omogočajo pridobitev kreditov z ugodno...
20/07/2020 - 14:56:58
446
Kot smo že poročali je bilo samozaposlenim osebam in kmetom, ki so opravljali dejavnost in bili na...
17/01/2019 - 08:57:30
7531
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
5924
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
5214
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
5015
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
4415
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...