Aktualni razpisi za podjetnike


Brezobrestni krediti Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

 

Neposredna dolgoročna posojila za ublažitev posledic epidemije covid-19
Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo posojila:

 • nakup materiala in trgovskega blaga,
 • nakup storitev,
 • najemi poslovnih prostorov in opreme,
 • stroški plač.

Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev.
Najvišja vrednost posojila: 20.000 EUR.
Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je 0 %.
Odplačilna doba posojila: 3 leta z možnim 1 letom moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo).

 

Posojila za podporo poslovanja gospodarskih subjektov
Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo posojila:

 • nakup storitev,
 • nakup materiala in blaga,
 • najemnine za poslovne prostore in opremo,
 • stroški plač1 - največ do višine 50 % zneska posojila.

Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev.
Najvišja vrednost posojila: 100.000 EUR.
Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je 0 %.
Odplačilna doba posojila: od 3 do 9 let. Posojilojemalec se lahko odloči za 1-letni moratorij, ki je vključen v odplačilno dobo.

Do pridobitve sredstev niso upravičena podjetja, ki ne zagotavljajo zakonsko predpisane višine osnovnega kapitala (g.d.) oz. izkazujejo terjatve do podjetnika (s.p.).

 

Neposredna dolgoročna investicijska posojila za pospeševanje razvoja gospodarstva
Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo posojila:

 • materialne investicije – stroški za:
  • nakup opreme,
  • gradnjo (novogradnjo ali adaptacijo) in/ali nakup poslovnega prostora,
  • komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč za poslovno dejavnost,
  • nakup zemljišč, v neposredni povezavi z namenom investicije iz 2. in 3. alineje tega odstavka (upravičeni stroški za vlaganja v zemljišče lahko znašajo največ 10 % vseh upravičenih stroškov);
 • nematerialne investicije – stroški za prenos tehnologije v obliki nakupa patentnih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja;
 • obratna sredstva v povezavi z investicijo – največ 15 % upravičenih stroškov.

Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev.
Najvišja vrednost posojila: 100.000 EUR.
Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je 0 %.
Odplačilna doba posojila: od 3 do 9 let. Posojilojemalec se lahko odloči za 1-letni moratorij, ki je vključen v odplačilno dobo.

Do pridobitve sredstev niso upravičena podjetja, ki izkazujejo bilančno izgubo za preteklo leto in ki ne zagotavljajo zakonsko predpisane višine osnovnega kapitala (g.d.) oz. izkazujejo terjatve do podjetnika (s.p.).

Več TUKAJ

 

Slovenski regionalno razvojni sklad

 

Javni razpis-posojila za investicijske projekte v gospodarstvu-B1
Upravičeni stroški:

 • delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 75,00 % upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV,
 • nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem,
 • gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov,
 • nova oprema in delovni stroji,
 • rabljena oprema in delovni stroji, ki niso starejši od 1.1.2016, samo za mikro, mala in srednja podjetja,
 • neopredmetena sredstva.

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 100.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 1.500.000 EUR.

Obrestna mera je 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,60 %  do 1,50 % letno, ki je odvisen od Skladove ocene.
Skupna doba vračanja posojila je do 180 mesecev z vključenim moratorijem do 36 mesecev.
Moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.

Vlagatelj mora imeti delež skupnega kapitala v letu 2020 v obveznosti do virov sredstev večji od 15,00 %.

Več TUKAJ

 

Slovenski podjetniški sklad

 

Podjetjem so na voljo vavčerji z različnimi vsebinami. Sofinanciranje v višini 60 % oz. do 9.999,99 EUR za posamezen vavčer

 • Vavčer za pridobitev certifikatov    
 • Vavčer za dvig digitalnih kompetenc    
 • Vavčer za tržne raziskave tujih trgov    
 • Vavčer za kibernetsko varnost    
 • Vavčer za pripravo digitalne strategije    
 • Vavčer za prototipiranje    
 • Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika
 • Vavčer za patente, modele, znamke    
 • Vavčer za statusno preoblikovanje družb    
 • Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)    
 • Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih    
 • Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino    
 • Vavčer za prenos lastništva

Več TUKAJ
 

 

SPIRIT

 

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini
Upravičeni stroški so stroški najema razstavnega prostora za mednarodne sejme v tujini, stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški upravljanja razstavnega prostora in stroški sejemske opreme.

Višina sofinanciranja - največ do 13.136,76 EUR, odvisno od velikosti razstavnega prostora.
Sejem mora biti vpisan v mednarodnem registru sejmov AUMA.

Več TUKAJ
 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

24/11/2021 - 16:19:08
41
Na Finančni upravi zavezancem omogočajo enostavno plačevanje davkov tako, da lahko svoje obveznosti...
22/11/2021 - 11:20:57
52
S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb nalezljive bolezni COVID-19...
25/10/2021 - 15:36:45
177
Brezobrestni krediti Javnega sklada malega gospodarstva Goriške Neposredna dolgoročna posojila...
06/10/2021 - 16:05:32
166
 Vabljeni v nove poslovne prostore Contall Finnum v Ljubljani. Veseli bomo vašega klica na...
06/10/2021 - 09:26:07
199
FURS je v dokumentu Regres za letni dopust dodal poglavje in pojasnilo glede regresa in prenehanje...
17/01/2019 - 08:57:30
9996
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
8599
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
16/04/2015 - 20:50:43
8127
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
22/03/2019 - 14:03:55
8117
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
15/04/2015 - 12:47:21
7562
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...