Sprememba zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-J)

Zakon o gospodarskih družbah se je dne 29.3.2017 spremenil z novelo ZGD-1J. Med pomembnejšimi novostmi so spremembe v zvezi z urejanjem firme družbe in letnimi poročili.

Po novem je besedo Slovenija v vseh sklonih in svojilnih pridevnikih (v nadaljnjem besedilu: beseda Slovenija) dovoljeno vnesti v firmo le z dovoljenjem Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
Vlada lahko po prostem preudarku dovoli družbi uporabo besede Slovenija, pri tem pa preveri, če:

  • ima družba izpolnjene davčne in druge javnofinančne obveznosti;
  • družba ni v postopku insolventnosti oziroma prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja finančno poslovanje podjetij, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
  • družba opravlja pridobitno dejavnost, ki je za Republiko Slovenijo večjega pomena.

Šteje se, da je dejavnost večjega pomena, če družba uspešno posluje in deluje družbeno odgovorno. Pri tem vlada upošteva zlasti:

  • dejavnost, dosedanje poslovanje in finančni položaj družbe;
  • usmerjenost družbe k razvoju in rasti.

Pri družbi v ustanavljanju vlada večji pomen dejavnosti presoja na podlagi vizije in poslanstva družbe, razvojne in trajnostne usmerjenosti družbe, analize trga, ciljnih trgov, ključnih področij delovanja družbe, finančne projekcije, načrta dela in zaposlovanja ter drugo.
V primeru družbe, katere večinski lastniki so tuje pravne ali fizične osebe, pri izdaji dovoljenja za uporabo besede Slovenija vlada dodatno upošteva tudi, ali:

  • je njena obvladujoča družba koncern ali multinacionalka oziroma družba v okviru multinacionalke;
  • ima koncern ali multinacionalka mednarodni ugled;
  • gre za koncern ali multinacionalko, ki v firmah svojih odvisnih družb praviloma uporablja imena držav sedežev odvisnih družb.

Dovoljenje vlade je potrebno tudi, če se v firmi uporabijo besede, ki označujejo državo ali samoupravno lokalno skupnost (npr. državni, republiški, občinski). Vlada lahko odvzame dovoljenje, če ugotovi, da družba pri opravljanju svoje dejavnosti huje krši zakonodajo in s tem krni ugled Republike Slovenije.

Skladno z ZGD-1J letna poročila velikih in srednjih kapitalskih družb ter dvojnih družb pregleda revizor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje. Revizor mora revidirati računovodsko poročilo ter pregledati poslovno poročilo v obsegu, potrebnem, da preveri, ali je njegova vsebina v skladu z drugimi sestavinami letnega poročila. Revizor preveri, ali poslovno poročilo vsebuje izjavo o upravljanju družbe in izjavo o nefinančnem poslovanju ter pregleda njuno formalno popolnost, vsebinsko pa se v mnenju omeji na pregled podatkov iz 3. in 4. točke petega odstavka 70. člena ZGD-1. Vse to velja tudi za konsolidirana letna poročila.

Letna poročila iz prvega in sedmega odstavka 57. člena ZGD-1J člena ter konsolidirana letna poročila je treba zaradi javne objave skupaj z revizorjevim poročilom predložiti AJPES v osmih mesecih po koncu poslovnega leta. Družbe morajo v skladu s prejšnjim stavkom predložiti tudi popravljeno letno poročilo ali konsolidirano letno poročilo oziroma spremembe revizorjevega poročila. Družbe iz prvega odstavka 53. člena ZGD-1 morajo v skladu s prvim stavkom predložiti tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev dobička ali obravnavanje izgube, če to ni razvidno iz letnega poročila.

Z globo od 6.000 do 30.000 eur se za prekršek kaznuje velika družba, z globo od 4.000 do 20.000 eur srednja družba, z globo od 1.000 do 10.000 eur majhna družba, z globo od 500 do 5.000 eur pa mikro družba, če ima v firmi dodatne sestavine, ki družbo podrobneje označujejo, v nasprotju z določbami 13. člena ZGD-1 ali uporablja besedo Slovenija v nasprotju z zgoraj opisanimi določbami ZGD-1J.

Enako se kaznuje tudi družba, ki letnega poročila ali konsolidiranega letnega poročila ne sestavi v rokih, letnega poročila ali konsolidiranega letnega poročila skupaj z revizorjevim poročilom ali popravljenega letnega poročila ali konsolidiranega letnega poročila oziroma spremembe revizorjevega poročila ne predloži AJPES na način in v rokih, ki jih določa prvi odstavek 58. člena ZGD-1, kot je zgoraj povzeto.

Kaznuje se tudi podjetnik posameznik, če ima v firmi dodatne sestavine, ki podjetnika podrobneje označujejo, v nasprotju s 13. členom ZGD-1J, in sicer z globo od 2.000 do 5.000 eur se za prekršek kaznuje podjetnik, ki ustreza merilom za velike družbe, z globo od 1.300 do 3.500 eur podjetnik, ki ustreza merilom za srednje družbe, z globo od 600 do 2.000 eur podjetnik, ki ustreza merilom za majhne družbe, z globo od 200 do 800 eur pa podjetnik, ki ustreza merilom za mikro družbe.
 

Povezava do celotnega zakona: www.uradni-list.si

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

10/12/2018 - 09:33:03
25
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
49
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
29/11/2018 - 12:57:11
56
Samostojni podjetniki so morali do leta 2016 imeti ločene transakcijske račune za opravljanje...
26/11/2018 - 14:58:49
85
Bliža se obdobje, ko poslovodstvo analizira uspešnost poslovanja v tekočem letu, ob enem pa že dela...
19/11/2018 - 14:16:05
87
Predmet javnega razpisaPredmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev...
16/04/2015 - 20:50:43
578
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
538
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
483
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
419
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
397
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...