Zanimivo - Kaj mora podjetnik vedeti o koriščenju državnih pomoči Sklada

Vir: http://www.podjetniskisklad.si/nujno---kaj-mora-podjetnik-vedeti-o-koris...

SKUPNA EU PRAVILA O DRŽAVNIH POMOČEH

Vse oblike finančne pomoči Sklada sodijo med državne pomoči in morajo biti usklajene s skupnimi evropskimi pravili o državnih pomočeh.  Nekaj osnovnih načel o pravilih državnih pomoči povzemamo v dokumentu www.podjetniskisklad.si/povzetek pravil o državnih pomočeh konkretne uredbe in dokumenti so dosegljivi na spletnih straneh Evropske komisije, npr. http://www.mf.gov.si/slov/nadz_pom/sektor.htm; www.euskladi.si.

 

Namenjene so izključno novim, še nezačetim in nerealiziranim investicijam, saj je namen državnih pomoči ustvarjanje vidnih gospodarskih učinkov v okolju, kot so:

 • povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetniškem sektorju,
 • širitev tržnega deleža slovenskih podjetij na skupnem evropskem in globalnem trgu,
 • ustvarjanje novih delovnih mest.

 

DO DRŽAVNIH POMOČI SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA LE PREKO JAVNIH RAZPISOV

Državne pomoči se dodeljujejo preko javnih razpisov. Javni razpisi so objavljeni v Uradnem listu RS, v javnih občilih in na spletni strani Sklada www.podjetniskisklad.si/razpisi.

 

POZOR

V vsakem razpisu je potrebno preveriti pogoje razpisa:

 • Kaj je državna pomoč (garancija za zavarovanje bančnega kredita, subvencija obrestne mere, subvencija upravičenih stroškov,…)?
 • Katera podjetja so upravičena do prijave (upravičenci)?
 • Katere investicije so upravičene do državne pomoči (upravičeni stroški)?
 • Katera podjetja so zaradi pravil državnih pomoči izločena in se ne morejo prijaviti?
 • Kdaj lahko nastanejo upravičeni stroški (obdobje upravičenosti investicije)?

 

Pri javnih razpisih za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih investicijskih kreditov z hkratno subvencijo obrestne mere pri financiranju sodelujejo tudi banke, ki letno podpišejo s Skladom pogodbo o sodelovanju. Zato morajo zainteresirana podjetja pri teh razpisih poiskati tudi sodelujočo banko in pri njej zaprositi za investicijski kredit.

 

Informacije o javnih razpisih Sklada in razpisno dokumentacijo najdete tudi:

 

 • pri bančnih svetovalcih za kreditiranje podjetij v bankah, ki sodelujejo s Skladom
 • pri območnih obrtnih in območnih gospodarskih zbornicah
 • pri lokalnih podjetniških centrih in pri podjetniških svetovalcih

 

Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis Sklada je dosegljiva na spletni strani www.podjetniskisklad.si/razpisi in na sedežu Sklada.

 

HITRE INFORMACIJE PREKO E-NOVIC

 

Da so podjetniki pravočasno obveščeni o razpisih Sklada, se lahko prijavijo na e-novice na spletni strani.

 

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS Z URADNO VLOGO PRIJAVITELJA

 

Podjetja lahko kandidirajo za pridobitev posameznega produkta tako, da se prijavijo na objavljeni javni razpis Sklada za posamezni produkt.

 

Zainteresirano podjetje, ki ustreza pogojem posameznega razpisa, se prijavi na razpis z uradno oddajo vloge, ki mora biti pripravljena skladno z razpisnimi pogoji v objavljenem javnem razpisu in s tem postane prijavitelj.

 

Za pripravo in oddajo vloge je odgovoren prijavitelj sam – torej podjetje, ki se prijavlja.

 

Vsebina vloge je predstavljena v vsakem razpisu posebej, osnovna elementa sta prijavni list (dosegljiv za vsak razpis posebej v elektronski obliki (na spletni strani www.podjetniskisklad.si) pod rubriko RAZPISI) in poslovni načrt. Potrebno je dodati še nekaj uradnih dokazil, vendar večjih birokratskih težav s pripravo vloge podjetja nimajo. Sklad zahteva le najnujnejše dokumente v povezavi z pravilnim koriščenjem nacionalnih in evropskih sredstev za podjetniški sektor.

 

Če podjetje izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa za posamezni produkt, se prijavi tako, da na Slovenski podjetniški sklad pošlje uradno vlogo s pripisom “Ne odpiraj, vloga za produkt (ime produkta). Vloga mora minimalno vključevati:

 

 • Prijavni list za pridobivanje pomoči (poiskati morate prijavni list posebej za produkt, za katerega se prijavljate).
 • Prijavne liste dobite na internetnem naslovu www.podjetniskisklad.si/e-obrazci ali na sedežu Sklada.
 • Poslovni načrt (po želji lahko podjetniki uporabijo pripomoček za pripravo poslovnega načrta za d.o.o. ali s.p., ki je dosegljiv na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/priprava vloge in pripomočki)
 • Pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita (pri produktih, ki vključujejo bančne kredite)
 • Bonitetna dokazila:

a)         za gospodarske družbe: BON-2 (AJPES),

b)         za samostojne podjetnike: potrdilo o plačanih davkih od pristojne   izpostave

 • Predračuni (le pri produktih za subvencije)

 

 

 Popolni seznam dokumentov za popolno vlogo je naveden v posameznem razpisu.

 

PRIPOMOČKI SKLADA ZA PRIPRAVO VLOGE

 

Slovenski podjetniški sklad je za enostavnejšo in preglednejšo pripravo vloge za prijavo na javni razpis pripravil nekaj pripomočkov, ki so dosegljivi preko spletne strani www.podjetniskisklad.si/priprava vloge in pripomočki:

 1. pripomoček za pripravo poslovnega načrta z navodili posebej za gospodarske družbe in posebej za samostojne podjetnike posameznike,
 2. pripomoček za pripravo amortizacijskega načrta, ki omogoča informativen prikaz vračila investicijskih kreditov
 3. rubrika med pripomočki NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA PODJETNIKOV ponuja koristne nasvete in odgovore za pripravo vloge in uspešno koriščenje državnih pomoči Sklada, ki lahko hitro razreši morebitno dilemo, ki se pojavi pri pripravi vloge.

 

POSLOVNI NAČRT ŠE VEDNO POMEMBEN ELEMENT VLOGE

 

Pred vsako večjo razvojno investicijo je potrebno pripraviti dober in pregleden poslovni načrt. Pa ne zaradi potencialnih investitorjev, kot so bančniki ali člani različnih razpisnih komisij, temveč zaradi podjetnikov samih. Poslovni načrt je ogledalo in odsev podjetnikovega obvladovanja investicije. Če je sposoben na enostaven in pregleden način v besedi in sliki predstaviti lastno investicijo, potem je na dobri poti, da realizacija investicije tudi uspe. Pri pripravi poslovnega načrta je podjetnik namreč prisiljen podrobneje preveriti dobavitelje, tehnološke rešitve, konkurente, tržne razmere, stroške, finančne potrebe,… Poslovni načrt lahko pripravi podjetnik sam ali skupaj s sodelavci (pri tem lahko koristi  že omenjen pripomoček Sklada na spletni strani www.podjetniskisklad.si/priprava vloge in pripomočki) ali pa ga naroči pri svetovalnih podjetjih oziroma podjetniških svetovalcih.

Podatki o njih so dosegljivi v različnih podjetniških centrih, obrtno-podjetniških zbornicah, gospodarskih zbornicah, tehnoloških parkih, inkubatorjih ali drugih podpornih institucijah.

Cena za pripravo manj zahtevnega poslovnega načrta se giblje okoli 1.000 EUR.

Pri nekaterih svetovalnih podjetjih ali podjetniških svetovalcih lahko koristite tudi vavčer, ki vam bo znižal ceno svetovalne ure. Več o vavčerjih in katalogih svetovalcev v vavčarskem sistemu na www.japti.si.

Vendar kljub temu NE POZABITE! Poslovni načrt je dokument podjetja in ne dokument podjetniškega svetovalca.

 

PRIPRAVA VLOGE – SAMOSTOJNO ALI Z ZUNANJO POMOČJO?

 

Prijavitelj pa se sam po lastni presoji odloča, ali bo vlogo pripravil sam ali bo za to koristil zunanjo pomoč.

V primeru, da se odloči za zunanjo pomoč, prostovoljno in po lastni presoji tržnih razmer izbere svetovalno podjetje ali podjetniškega svetovalca in z njim stopi v poslovni odnos. Vendar v tem odnosu Sklad ne sodeluje.

Še enkrat opozorilo – svetovalnih podjetij ali podjetniških svetovalcev s pooblastilom za pripravo vlog za potencialne prijavitelje na javne razpise Slovenskega podjetniškega sklada ni. Zato naj podjetja ne nasedajo morebitnim namigom ali razlagam, da so podprte zgolj vloge, ki jih pripravljajo svetovalna podjetja ali podjetniški svetovalci s posebnimi pooblastili. Je pa potrebno pri tem poudariti, da so določena svetovalna podjetja ali podjetniški svetovalci bolj usposobljeni za pripravo vlog kot drugi. Vendar to bodo podjetniki zagotovo znali oceniti in preveriti sami na trgu, ko se bodo odločali a zunanjo pomoč.

 

NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI PRIJAVAH:

 

Prijavitelji delajo največ napak, s tem ko:

 • prijavljajo tudi neupravičene stroške (npr. stroške dela, med upravičenimi stroški javnega razpisa pa so le stroški nakupa nove tehnološke opreme),
 • podjetja se nepravilno razvrstijo v velikostno skupino (mikro, mala ali srednje velika podjetja) ali pa se prijavijo kljub omejitvam glede upravičenosti do kandidiranja,
 • prijavijo že začete investicije.

 

OCENJEVANJE VLOG:

 

Prispele vloge prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje posameznega razpisa, ocenjuje razpisna komisija po kriterijih, ki so objavljeni v razpisni dokumentaciji in so prijavitelji ob sami pripravi vloge z njimi seznanjeni. Glavni kriteriji so povezani z ustvarjanjem gospodarskih učinkov v okolju kot so povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, povečanje prodaje izven trga Republike Slovenije, donosnostjo poslovanja, razvoj in uvajanje novih produktov ali storitev v poslovni proces, število novih delovnih mest, itd. Skladno z obljubljenimi učinki komisija vloge tudi ocenjuje. Podjetja s pridobljenim višjim številom točk imajo tudi več možnosti za odobritev pomoči. Z odobritvijo državne pomoči postane prijavitelj upravičenec do državne pomoči

 

 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

11/01/2022 - 11:48:59
26
Bliža se rok do katerega lahko oddate vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane...
11/01/2022 - 11:03:11
51
 Vabimo vas, da se udeležite spletnega seminarja:Učinkoviti ukrepi na področju brezpapirnega...
11/01/2022 - 10:36:14
118
 Vabimo vas, da se udeležite spletnega seminarja:Davčne spremembe v letu 2022Kdaj: petek, 21.1...
04/01/2022 - 11:04:36
81
 PKP10 - dodatni ukrepi za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in...
23/12/2021 - 15:14:22
47
17/01/2019 - 08:57:30
10181
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti,...
12/01/2018 - 08:13:05
8816
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ) pri informativnem...
22/03/2019 - 14:03:55
8348
FURS je včeraj objavila obvestilo za davčne zavezance, ki oddajo davčne obračune DDPO in DohDej, da...
16/04/2015 - 20:50:43
8259
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
7822
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...