Kaj bodo preverjali inšpektorati Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Kmetijska inšpekcija
Med strateške cilje inšpekcije za kmetijstvo za obdobje 2016– 2018 sodijo naslednje naloge:

 • preprečevanje zaraščanja in degradacije kmetijskih zemljišč;
 • nadzor dobre kmetijske prakse na zavarovanih in vodovarstvenih območjih za upoštevanje kmetijsko okoljskih načel ter upravljanja z vodami;
 • nadzor dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in prodaje kmetijskih pridelkov na tržnicah ter nadzor registrov za preprečevanje sive ekonomije;
 • nadzor nad delovanjem javnih služb in organizacij s področja kmetijstva in živinoreje in ohranjanje finančne discipline ter nadzor promocije kmetijskih in živilskih proizvodov slovenskega porekla.

Gozdarska inšpekcija
Med strateške cilje gozdarske inšpekcije sodijo naslednje naloge:

 • nadzor izvajanja sečenj, gojitvenih in varstvenih del, posebno pa  izvajanja s predpisi o varstvu gozdov predpisanimi ukrepi za zatrtje prenamnoženih populacij žuželk – podlubnikov, s ciljem preprečevanja škodljivih posledic v gozdnih ekosistemih in preprečevanja sive ekonomije;
 • nadzor izvajalcev del v gozdovih - gozdarska inšpekcija nadzoruje, če izvajalci del v gozdovih izpolnjujejo pogoje strokovne usposobljenosti za delo v gozdu in usposobljenosti za varno in zdravo delo;
 • nadzor subjektov, ki dajejo na trg gozdno lesne sortimente s ciljem preprečevanja trgovanja z nelegalno pridobljenim lesom in sive ekonomije;
 • nadzor posegov v gozd in gozdni prostor s ciljem preprečevanja degradacije gozdov.

Lovska in ribiška inšpekcija

Lovska inšpekcija:

 • izvajanje administrativnih ukrepov v primeru pojavljanja večjih škod od divjadi,
 • nadzor izvajanja lovsko gojitvenih načrtov – administrativni nadzor.

Inšpekcija za morsko ribištvo:

 • nadzor izvajanja gospodarskega ribolova,
 • nadzor prodaje rib in ribiških proizvodov.

Inšpekcija za sladkovodno ribištvo

 • nadzor izvajanja ribiškega upravljanja na podlagi načrtov in poročil o izvajanju.

Vinarska inšpekcija
Strateški cilji vinarske inšpekcije v letu 2017 so:

 • z nadzori zmanjšati tveganje za nepravilnosti pri pridelavi in prodaji vina in ostalih proizvodov iz grozdja in vina na segmentu varnosti, kakovosti in označevanja,
 • preprečevanje sive ekonomije pri prometu z vinom in ostalimi proizvodi iz grozdja in vina,
 • preprečevanje zlorab pri uporabi imena »Turizem na kmetiji«, zlasti na področju zagotavljanja deleža lastnih surovin.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)

Področja nadzora Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer se bo nadzor izvajal na podlagi ocene tveganja:

 • zdravstveno varstvo živali,
 • zaščita živali,
 • identifikacija in registracija živali,
 • uporaba zdravil in ugotavljanje njihovih ostankov,
 • področje živalskih stranskih proizvodov,
 • področje distribucije, proizvodnje in predelave krme,
 • področje proizvodnje, predelave in distribucije živil,
 • varnost živil in kakovost živil ter označevanje živil,
 • nadzor nad izvajalci prenesenih nalog nadzora,
 • področje zdravja rastlin, rastlinskega reprodukcijskega materiala, fitofarmacevtskih sredstev,
 • področje uvoza živih živali, živil živalskega in rastlinskega izvora ter uvoza drugega blaga, kjer se izvajajo posebni pregledi za sprostitev blaga na teritorij EU.
 • »Foodfraud« mreža in sodelovanje v okviru upravne pomoči med državami članicami.

 

Povzeto po www.vlada.si.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

07/11/2018 - 15:14:33
36
Skupina Contall predstavlja celovito podporo podjetništvu s ponudbo računovodskih storitev ter...
25/10/2018 - 08:53:57
9
Tako kot so pred par meseci poročali iz policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Novo...
22/10/2018 - 10:57:45
12
Za blago, ki prispe v poštnem prometu iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU), morajo biti ob...
08/10/2018 - 10:35:38
8
Slovenija je že pred leti uvrstila Industrijo 4.0 med prioritete v programu pametne specializacije....
24/09/2018 - 11:18:42
4
FURS poziva vse zavezance, naj začnejo uporabljati prenovljen portal eDavki, saj bo star portal...
07/11/2018 - 15:14:33
36
Skupina Contall predstavlja celovito podporo podjetništvu s ponudbo računovodskih storitev ter...
18/10/2016 - 09:48:59
29
Namen javnega razpisaNamen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih...
14/06/2016 - 11:50:21
28
Se je tudi vam že porodilo isto vprašanje?V Zbornici računovodskih servisov so pripravili...
15/04/2015 - 12:47:21
28
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
20/02/2017 - 10:02:10
26
Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis, ki ponuja garancije za bančne kredite s...