Kaj bodo preverjali finančni inšpektorji?

1. Finančna uprava Republike Slovenije
Finančni inšpekcijski nadzori bodo tudi v letu 2017 ciljno usmerjeni na tvegana področja. Načrtujejo jih izvesti okoli 7.000.
Ciljno usmerjeni nadzori bodo na področju:

 • obdavčitve davka od dohodkov pravnih oseb,
 • davka od dohodkov iz dejavnosti,
 • prispevkov za socialno varnost,
 • obdavčitve davka na dodano vrednost,
 • sive ekonomije,
 • davčnih blagajn in
 • trošarin.

Na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev, skupne kmetijske politike in Zakona o gozdovih, se načrtuje nekaj več kot 250 inšpekcijskih nadzorov:

 • pravilno uvrščanje blaga v kombinirano nomenklaturo,
 • deklariranje porekla blaga,
 • proti dampinške dajatve,
 • plačevanje trošarine od alkohola, alkoholnih pijač, energentov in električno energijo,
 • upravičenostjo vračila trošarin,
 • obračunavanje okoljskih dajatev,
 • upravičenostjo izplačanih nadomestil Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada ter
 • ustreznostjo sistema potrebne skrbnosti lesa in lesnih proizvodov v okviru Uredbe EU št. 995/2010.

Na področju mednarodnih družb in njihovih naložb načrtujejo izvesti 56 nadzorov, predvsem bodo nadzirali:

 • transferne cene ter naravo in obseg transakcij s povezanimi osebami.
 • nadzor pri novo registriranih zavezancih, katerih ustanovitelji so tuje pravne osebe, pri čemer se poskuša s preventivnim delovanjem FURS zagotoviti visoko začetno stopnjo prostovoljnega plačevanja davčnih obveznosti.

Na področju iger na srečo bo FURS opravil cca 330 nadzorov:

 • na področju preprečevanja nedovoljenega prirejanja iger na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev,
 • nedovoljenega opravljanja storitev za tujega prireditelja iger na srečo, ki v Republiki Sloveniji nima koncesije ali dovoljenja organiziranja iger oziroma dejavnosti z veriženjem vplačil in obljubljanjem dobitkov oziroma plačil,
 • nadzor nad delom institucij, ki izdajajo poročila o preizkusu igralne naprave, izvajajo certificiranje in preskušanje ter kontrolo igralnih naprav.

Skupni inšpekcijski pregledi z drugimi inšpekcijami
Na podlagi ugotovitev v postopkih nadzora iz preteklih let, se z drugimi inšpektorati v letu 2017 načrtujejo nadzori na naslednjih področjih:

 • kmetijske dejavnosti s poudarkom preprečevanja dela na črno in evidentiranja prihodkov;
 • dela tujcev v okviru čezmejnega opravljanja storitev in zaposlovanja tujcev (predvsem na področju pekarstva, gradbeništva in drugih rizičnih dejavnostih…);
 • identifikacije društev, ki opravljajo izključno pridobitno dejavnost oz. ki so ustanovljena z
 • namenom ustvarjanja dobička, kar ni dovoljeno in bi morala poslovati v drugi pravnoorganizacijski obliki;
 • dela in zaposlovanja na črno ter izdajanje računov v dejavnostih, kjer se opravlja pretežno gotovinsko poslovanje;
 • prispevkov za socialno varnost glede pravilne davčne obravnave in ekonomske vsebine dohodkov fizičnih oseb;
 • nadzora nagradnih iger, ki se izvajajo v igralnicah in igralnih salonih.

2. Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, Sektor proračunske inšpekcije

Prioritetni cilj rednih inšpekcijskih pregledov bo nadzor nad namenskostjo in gospodarnostjo porabe proračunskih sredstev.
V letu 2017 proračunska inšpekcija načrtuje izvedbo 32 inšpekcijskih nadzorov nad izvajanjem ZJF.

3. Urad za preprečevanje pranja denarja

Na podlagi ocenjene ranljivosti posameznih sektorjev, zbranih podatkov ter analize tveganja je bilo ugotovljeno, da je bančni sektor izpostavljen najvišjemu tveganju za pranje denarja, sledi mu sektor vrednostnih papirjev, zavarovalniški sektor, sektor samostojnih nefinančnih dejavnosti in poklicev ter sektor ostalih finančnih inštitucij.

Sistemski inšpekcijski nadzori bodo po vsebini usmerjeni pretežno v nadzor nad spoštovanjem določb, ki se nanašajo na:

 • izdelavo ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma s poudarkom na segmentiranju strank,
 • izvajanje ukrepov za poznavanje stranke (pregled stranke) s poudarkom na ugotavljanju dejanskih lastnikov, in
 • skrb za redno strokovno usposabljanje zaposlenih ter zagotovitev redne notranje kontrole nad opravljanjem nalog po ZPPDFT-1.

Pri vseh treh ključnih segmentih bo poseben poudarek na področju t.i. visoko tveganih držav.
Glede na predvidene organizacijske in kadrovske pogoje Urad načrtuje v letu 2017 izvesti samostojnih 30 nadzorov nad izvajanjem določb ZPPDFT-1 pri zavezancih.

Povzeto po: www.vlada.si

Naslednjič Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

17/12/2018 - 13:05:22
12
FURS obvešča, da bodo območne enote Uprave Republike Slovenije za javna plačila 24. in 31. decembra...
13/12/2018 - 15:46:00
39
Na finančni upravi so bili s strani zavezancev te dni večkrat obveščeni o sumljivih klicih goljufov...
11/12/2018 - 14:26:56
43
Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter...
10/12/2018 - 09:33:03
54
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
77
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
16/04/2015 - 20:50:43
700
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
663
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
623
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
541
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
525
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...