Javni razpisi občine Šempeter - Vrtojba in občine Tolmin

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v Občini Šempeter - Vrtojba.

Upravičenci so:

  • samozaposleni samostojni podjetniki, ki so nosilci dejavnosti in imajo zaposleno vsaj eno osebo,
  • gospodarske družbe s sedežem v občini Šempeter - Vrtojba ali investirajo na območju občine Šempeter - Vrtojba

V primeru sofinanciranja pridobitve patenta, zaščite blagovne znamke, izdelave prototipa in pridobitve patenta za krajšo dobo je upravičenec lahko tudi fizična oseba s stalnim prebivališčem v občini Šempeter - Vrtojba ter podjetje, ki je član Primorskega tehnološkega parka d.o.o. in ima sedež v Primorskem tehnološkem parku d.o.o.

Upravičeni stroški:

  • stroški materialnih investicij, ki pomenijo investicijo v opredmetena osnovna sredstva (novi stroji in oprema, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in /ali nakupa objekta)
  • stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo investicijo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj - know how ali nepatentiranega tehničnega znanja, ter programske opreme)

Višina razpisanih sredstev: 55.000 €
Višina odobrenih sredstev: skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 55 % upravičenih stroškov celotne investicije (brez DDV).
Rok za oddajo: 28.05.2012 do 15:00

Celoten razpis na: www.sempeter-vrtojba.si

Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2012

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2012 v Občini Šempeter – Vrtojba

Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:
A. pomoči za skupinske izjeme (Uredba komisije ES št. 1857/2006);
• Urejanje kmetijskih zemljišč
• Urejanje dostopnih poti
• Ograje za pašnike
• Nakup opreme
• zavarovalne premije
• Kakovostni kmetijski proizvodi
• Zagotavljanje tehnične podpore

B. pomoči »de minimis« (Uredba komisi¬je ES št. 1998/2006);
• Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah
• Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
• Trženje kmetijskih proizvodov in sto¬ritev

C. druge pomoči (Pravilnik o dodeljeva¬nju finančnih pomoči za programe in investi¬cije v kmetijstvu v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 33/08)
• Sofinanciranje priprave projek¬tov na podeželju
• Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju

Upravičenci do sredstev so:

  • pravne in fizične osebe (kmetijska gospodarstva), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ali so registrirani za izvajanje tehnične pomoči v kmetijstvu in ki prijavljajo na razpis program ali investicijo, ki se izvaja oziroma se bo izvedla na območju Občine Šempeter - Vrtojba.
  • registrirana stanovska in interesna društva, javni zavodi, združenja in zveze ter zavodi in šole, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in prijavljajo na razpis projekt (program, investicijo), ki se izvaja ali se bo izvedla na območju Občine Šempeter - Vrtojba.

Višina razpisanih sredstev:
A. pomoči za skupinske izjeme: 20.000 EUR;
B. pomoči »de minimis«: 2.000 EUR;
C. druge pomoči: 8.000 EUR.

Rok za predložitev vlog:
1. 6. 2012
 

Celoten razpis na: www.sempeter-vrtojba.si

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2012

Upravičenci morajo pridobljena kreditna sredstva vložiti v razvoj, razširitev ali posodobitev poslovanja oziroma opravljanja dejavnosti ter odpiranje novih ali ohranjanje obstoječih delovnih mest, povezanih z investicijo v Občini Tolmin, oziroma za financiranje obratnih sredstev, in sicer za naslednje namene:

A. investicije v:
– nakup zemljišča,
– nakup, graditev, rekonstrukcijo ali adaptacijo poslovnih prostorov,
– nakup opreme – osnovnih sredstev,
B. financiranje obratnih sredstev: nakup materiala.

Upravičenci so
– mikropodjetja,
– mala podjetja in
– samostojni podjetniki posamezniki

Upravičeni stroški:
a. Upravičeni stroški investicij, za katere je možno dodeljevati kredite, so:
– strošek nakupa zemljišča,
– strošek nakupa, graditve, rekonstrukcije ali adaptacije poslovnih prostorov,
– strošek nakupa opreme – osnovnih sredstev.

b. Upravičeni strošek obratnih sredstev, za katerega je možno dodeljevati kredite, je strošek nakupa materiala.

Krediti se bodo dodeljevali pod naslednjimi pogoji
Letna obrestna mera za kreditojemalce: EURIBOR (6-mesečni) + 0,00 odstotnih točk letno, subvencija je že vključena.

Doba vračanja kredita:
a. Krediti se za investicije dodeljujejo z dobo vračanja od najmanj tri do največ deset let.
b. Krediti, namenjeni financiranju obratnih sredstev, se dodeljujejo z dobo vračanja od najmanj enega do največ tri leta.

Najvišji znesek kredita:
a. Krediti se za investicije dodeljujejo največ v višini 50 % predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije, vendar največ do 100.000,00 EUR na posameznega upravičenca v letu 2011 ob upoštevanju prej navedenega pogoja.
b. Krediti se za obratna sredstva dodeljujejo največ v višini 50 % predračunske vrednosti upravičenih stroškov obratnih sredstev, vendar največ do 30.000,00 EUR na posameznega upravičenca v letu 2011 ob upoštevanju prej navedenega pogoja.

Način vračila kredita
Kredit (glavnica) se odplačuje v mesečnih obrokih, skladno s podpisano kreditno pogodbo. Moratorija na vračilo kredita ni. Predčasno odplačilo kredita, namenjenega financiranju obratnih sredstev, ni možno.

Možna je tudi refundacija že nastalih upravičenih stroškov investicij oziroma financiranj obratnih sredstev pod pogojem, da se le-ta niso začela izvajati pred začetkom tekočega leta (tj. pred 1. januarjem 2012).

Rok za oddajo:
30. novembra 2012, do 12. ure.

Celoten razpis na: www.tolmin.si
 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

07/11/2018 - 15:14:33
36
Skupina Contall predstavlja celovito podporo podjetništvu s ponudbo računovodskih storitev ter...
25/10/2018 - 08:53:57
9
Tako kot so pred par meseci poročali iz policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Novo...
22/10/2018 - 10:57:45
12
Za blago, ki prispe v poštnem prometu iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU), morajo biti ob...
08/10/2018 - 10:35:38
8
Slovenija je že pred leti uvrstila Industrijo 4.0 med prioritete v programu pametne specializacije....
24/09/2018 - 11:18:42
4
FURS poziva vse zavezance, naj začnejo uporabljati prenovljen portal eDavki, saj bo star portal...
07/11/2018 - 15:14:33
36
Skupina Contall predstavlja celovito podporo podjetništvu s ponudbo računovodskih storitev ter...
18/10/2016 - 09:48:59
29
Namen javnega razpisaNamen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih...
14/06/2016 - 11:50:21
28
Se je tudi vam že porodilo isto vprašanje?V Zbornici računovodskih servisov so pripravili...
15/04/2015 - 12:47:21
28
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
20/02/2017 - 10:02:10
26
Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis, ki ponuja garancije za bančne kredite s...