Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v republiki Sloveniji – BP2

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil Sklada začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji povezanimi z:

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote;
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote;
 • diverzifikacijo proizvodnje ali storitev poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju poslovna enota prej ni proizvajala oziroma izvajala ali bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Upravičena območja po tem razpisu so:
a) problemska območja z visoko brezposelnostjo:

 • območje občin Maribora s širšo okolico (Maribor, Hoče–Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
 • območje občin Pokolpja (Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Osilnica in Semič),
 • območje občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje,
 • območje občin Pomurja(Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej).

b) obmejna problemska območja, ki niso navedena v prejšnjem odstavku te točke javnega razpisa:
Ajdovščina, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cerkno, Cirkulane, Črna na Koroškem, Divača, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kostanjevica na Krki, Kozje, Kranjska Gora, Loška dolina, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Mežica, Miren-Kostanjevica, Muta, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Postojna, Preddvor, Prevalje, Ravne na Koroškem, Renče -Vogrsko, Rogatec, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Sveta Ana, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

Upravičeni stroški projekta:
za dokazovanje upravičenih stroškov projekta (brez  DDV) mora vlagatelj predložiti nezavezujoče predračune, predpogodbe oz. ponudbe za celoten prijavljen projekt.
a) Nakup nepremičnin:

 • objekti s pridajajočimi zemljišči ter poslovni prostori;
 • nepremičnine morajo biti ob nakupu v celoti hipotekarnih bremen ter osebnih služnosti proste.

b) Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov, kar vključuje:

 • pripravljalna dela na zemljiščih in objektih, rušitvena dela, gradbena dela, obrtniška dela, ipd.,
 • stroške nadzora, ki so lahko do največ1% vrednosti upravičenih gradbenih del,
 • stroške dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža pri posameznih gradbenih in obrtniških delih.

c) Nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom):

 • pri velikih podjetjih izključno novi, pri MSP pa lahko tudi rabljeni, vendar proizvedeni po 31.12.2012.

Nakup rabljenih strojev in/ali opreme ne sme biti predhodno sofinanciran z javnimi sredstvi.

d) Nakup nematerialnih naložb:

 • ki vključuje nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, a največ do 20 % upravičenih stroškov projekta.

Projekt je lahko sofinanciran s strani Sklada do največ 75% upravičenih stroškov projekta (brez DDV).

Datum vpisa vlagatelja v sodni register Maksimalna višina posojila v EUR
po 1. 1. 2015 500.000
pred 1.1 .2015 1.500.000

Posojilni pogoji:

 • Fiksna obrestna mera: 0,01 % letno.
 • Skupna doba vračanja posojila je največ 10 let oz. največ do 30. 6. 2028 let, ki vključuje največ 2 letni moratorij.
 • Mesečno vračanje glavnice posojila.
 • Polletno vračanje obresti, za obdobje
 • med 1.1.-30.6. ter 1.7. - 31.12.
 • Sklad ne zaračunava stroškov dodelitve, sklepanja ter vodenja posojil.

Roki za oddajo:
31. 5. 2018, 13. 7. 2018, 31. 8.2018, 28.9.2018 ter 31.10. 2018.

Celoten razpis: www.regionalnisklad.si

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

13/12/2018 - 15:46:00
11
Na finančni upravi so bili s strani zavezancev te dni večkrat obveščeni o sumljivih klicih goljufov...
11/12/2018 - 14:26:56
27
Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter...
10/12/2018 - 09:33:03
35
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
56
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
29/11/2018 - 12:57:11
63
Samostojni podjetniki so morali do leta 2016 imeti ločene transakcijske račune za opravljanje...
16/04/2015 - 20:50:43
603
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
585
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
555
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
461
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
454
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...