Javni razpis za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja ter dopolnilnih dejavnosti

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil sklada vlagateljem, ki so registrirani v Republiki Sloveniji, z začetnimi projekti:
a) podjetniškega značaja (namen B) in
b) dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov (namen A2).
Dolgoročna posojila nudijo ugodne obrestne mere, ki so pod tržnimi obrestnimi merami, ter moratorij pri vračilu glavnice posojila.

Vlagatelji: Na razpis se lahko prijavijo velika, srednje velika, mala in mikro podjetja

Upravičeni stroški projekta (brez DDV) lahko zajemajo pri:

velikih podjetjih mikro, malih in srednje velikih podjetjih
nakup nepremičnin, tj. objektov s pripadajočimi zemljišči, ter poslovnih prostorov. Nepremičnine morajo biti ob nakupu v celoti hipotekarnih bremen proste
gradnja in obnova objektov (pripravljalna dela na zemljiščih in objektih, rušitvena dela, zidarska dela, obrtniška dela, ipd. ter stroški nadzora, ki so lahko do največ vključno 1% vrednosti upravičenih gradbenih del) in komunalno ter infrastrukturno urejanje zemljišč. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža.
nakup strojev in opreme (z montažo ter prevozom)
Nabavljena osnovna sredstva morajo biti nova. Nabavljena osnovna sredstva, tj. stroji in oprema, so lahko rabljena, vendar ne starejša kot 5 let. Pri starosti se upošteva leto proizvodnje in datum objave javnega razpisa
/ stroški pripravljalnih študij in svetovanj (do 50% dejanskih stroškov). Stroški morajo biti neposredno povezani s prijavljenim začetnim projektom, in so lahko največ 10% priznane vrednosti projekta
nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja) do 50% upravičenih stroškov celotnega projekta nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja) do 100% upravičenih stroškov celotnega projekta

Vlagatelj mora z odobrenim projektom 2 leti po njegovem zaključku:

  • za 5% povečati število zaposlenih oz. za najmanj 1 zaposlenega ali ohraniti število zaposlenih ob bistvenem povečanju konkurenčnosti in izboljšanju tehnološkega procesa,
  • ter poskušati doseči 3% povečanje kosmatega donosa od poslovanja in 3% povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

Projekt ne sme biti začet (npr. sklenitev pogodbe, naročanje opreme, itd.; pridobljeno gradbeno dovoljenje še ne predstavlja začetka del) pred vložitvijo vloge na javni razpis. V

Projekt je lahko s strani sklada sofinanciran največ v višini do 75% upravičenih stroškov projekta (brez DDV) ter do najvišjega dovoljenega odstotka državnih pomoči, ki znaša:
a) pri vlagateljih za namen B:

  • za velika podjetja in vsa podjetja v sektorju transporta 30%; pri slednjih je potrebno upoštevati še posebna pravila, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči za ta področja,
  • srednje velika podjetja 40%,
  • mala oz. mikro podjetja 50%.

b.) pri vlagateljih za namen A2:

  • velika podjetja do 25% (do predpisane velikosti vlagatelja),
  • mala oz. mikro ter srednje velika podjetja do 50%,
  • vsa podjetja v sektorju transporta do 30%, pri katerih je potrebno upoštevati še posebna pravila, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči za ta področja,

Najmanjša upravičena višina projektov (brez DDV) ne sme biti nižja od 6.700,00 EUR, najmanjša višina zaprošenih sredstev pa ne nižja od 5.000,00 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje projekt v višini predloženih upravičenih predračunov, ponudb, predpogodb (brez DDV).
Višina odobrenih sredstev na vlagatelja pri namenu A2 ne sme presegati 250.000,00 EUR.
Pri namenu B lahko vlagatelji pridobijo največ 750.000,00 EUR, v primeru prvovrstnega zavarovanja posojila, kot je opredeljeno s Sklepom o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic, Ur.l.RS; št. 28/07 s spr. in dop.), pa je ta znesek lahko višji, a ne višji od 1.500.000,00 EUR.

Vlagatelj mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo projekta ter prispevati najmanj 25% lastnih sredstev v upravičeni vrednosti projekta, v katera niso vključena javna sredstva.

Obrestna mera pri posojilih je odvisna od lokacije projekta in namena investiranja, in je kot sledi:

Za namen B:

Lokacija projekta Obrestna mera: Euribor (trimesečni) + pribitek:
občine, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2012 (v nadaljevanju: KR), glede na Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin (Ur.l.RS, št. 3/11; v nadaljevanju: UMZDRO) do vključno 0,80 0,40 % letno
občine, ki imajo KR od vključno 0,81 do vključno 0,99 glede na UMZDRO 0,50 % letno
občine, ki imajo KR od vključno 1,00 do vključno 1,17 glede na UMZDRO 0,60 % letno
občine, ki imajo KR od vključno 1,18 do vključno 1,26 glede na UMZDRO 0,75 % letno
občine, ki imajo KR od vključno 1,27 naprej glede na UMZDRO 1,00 % letno

Za namen A2:

Lokacija projekta Obrestna mera: Euribor (trimesečni) + pribitek
občine, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2012
do vključno 0,80
0,30 % letno
občine, ki imajo KR od vključno 0,81 do vključno 0,99 glede na UMZDRO 0,40 % letno
občine, ki imajo KR od vključno 1,00 do vključno 1,26 glede na UMZDRO 0,45 % letno
občine, ki imajo KR od vključno 1,27 naprej glede na UMZDRO 0,50 % letno

Obresti se v času moratorija mesečno plačujejo.

Posojilna pogodba se sklepa pri KD Banki d.d.

Roki za oddajo prijav so: 2. 7. 2012, 3. 9. 2012, 15. 10. 2012.

Celoten razpis na: www.regionalnisklad.si

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

13/12/2018 - 15:46:00
31
Na finančni upravi so bili s strani zavezancev te dni večkrat obveščeni o sumljivih klicih goljufov...
11/12/2018 - 14:26:56
36
Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter...
10/12/2018 - 09:33:03
47
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
69
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
29/11/2018 - 12:57:11
72
Samostojni podjetniki so morali do leta 2016 imeti ločene transakcijske račune za opravljanje...
16/04/2015 - 20:50:43
669
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
654
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
574
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
520
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
495
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...