JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2013

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov in projektov iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju mestna občina) za leto 2013 s področja ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih, intermedijskih in drugih umetnosti, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture.

Okvirna višina sredstev, ki so predmet javnega razpisa, je predvidoma 40.000 EUR.

Prijavitelj lahko prijavi samo en program ali največ dva projekta.
Kulturni projekt je posamična kulturna aktivnost izvajalca, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena samostojna enota (gledališka predstava, koncert, razstava ipd.).
Kulturni program je zaključena celota posamičnih kulturnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključene samostojne enote (gledališka predstava, koncert
razstava, ipd.) in se izvaja preko celega leta.
Programi oziroma projekti morajo biti realizirani v letu 2013.

Upravičenci za prijavo na razpis so nevladne in zasebne organizacije in samozaposleni v kulturi. Nekateri pogoji, ki jih morajo izpolnjevati:

  • imajo sedež dejavnosti na območju mestne občine, če je prijavitelj nevladna ali zasebna organizacija oziroma imajo stalno prebivališče v mestni občini, če je prijavitelj samozaposleni v kulturi,
  • so registrirani za izvajanje programov ali projektov na področju kulturnih dejavnosti oziroma imajo kulturno dejavnost kot eno izmed dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma statutu in na dan objave javnega razpisa formalno
  • delujejo najmanj eno leto, če je prijavitelj nevladna ali zasebna organizacija oziroma so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri pristojnem ministrstvu, če je prijavitelj samozaposleni v kulturi,
  • kulturni program ali kulturni projekt mora biti izveden na območju mestne občine in je skladen s cilji, ki so navedeni v III. točki tega razpisa,
  • kulturni program ali kulturni projekt je neprofitne narave (višina prihodkov se mora ujemati z višino odhodkov; priznani odhodki so lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov),
  • da so predvideli, da bodo vsa sredstva, pridobljena na javnem razpisu porabili za kritje materialnih stroškov programa ali projekta (če je prijavitelj nevladna ali zasebna organizacija) ter minimalno 60% sredstev za materialne stroške in največ 40% za lasten honorar (če je prijavitelj samozaposleni v kulturi).

Mestna občina sofinancira le upravičene stroške prijaviteljev, vendar največ v višini 70 % upravičenih stroškov za posamezen program ali projekt.

Rok za oddajo:18. 2. 2012 do 10.00

 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

13/12/2018 - 15:46:00
31
Na finančni upravi so bili s strani zavezancev te dni večkrat obveščeni o sumljivih klicih goljufov...
11/12/2018 - 14:26:56
36
Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter...
10/12/2018 - 09:33:03
47
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
69
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
29/11/2018 - 12:57:11
72
Samostojni podjetniki so morali do leta 2016 imeti ločene transakcijske račune za opravljanje...
16/04/2015 - 20:50:43
669
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
654
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
574
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
520
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
495
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...