Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva v občinah Ajdovščina in Vipava za leto 2012

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA so proračunska sredstva Občine Ajdovščina, Občine Vipava in sredstva Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, namenjena za subvencioniranje obrestne mere za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva v občini Ajdovščina in Vipava, ki se bodo dodelila v primeru, ko pomoč predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.

2. POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

2.1. Posojila se bodo odobrila za investicije za naslednje namene:
- nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
- nakup, graditev ali investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
- nakup nove ali generalno obnovljene opreme.

2.2. Upravičenci do kredita so:
- majhna podjetja (samostojni podjetniki, družbe z omejeno odgovornostjo),
- občani, ki so pri organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
- male gospodarske družbe, ki so na pristojnem sodišču vložile zahtevo za vpis v sodni register.

2.3. Do sredstev kredita niso upravičena podjetja iz sektorja ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Priloge 1 k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in podjetja v težavah. Do sredstev niso upravičeni tudi podjetniki, ki bi zaradi pomoči dali prednost rabi domačega blaga pred uvoženim. Do sredstev niso upravičena tudi podjetja iz cestnoprometnega sektorja, za namen nakupa vozil za cestni prevoz tovora.

3. UPRAVIČENI STROŠKI investicije so:
-strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča ter pridobivanja dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
-strošek nakupa, graditve ali investicijskega vzdrževanja prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
-strošek nakupa opreme.

4. POGOJI KREDITA

  • Odplačilna doba posojila:

- krediti za nakup premičnin ter krediti za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita vključno 25.000 EUR je odplačila doba 5 let,
- krediti za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin, do višine kredita vključno 50.000 EUR je odplačilna doba 7 let in
- krediti za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 50.000 EUR je odplačilna doba 10 let.

  • Subvencionirana obrestna mera: 6-mesečni EURIBOR + 0% letno.
  • Moratorij za odplačevanje glavnice kredita: do 1.1.2013.
  • Stroški vodenja kredita; 0,2% od stanja kredita – enkrat letno.
  • Stroški odobritve kredita 50 EUR, ne glede na višino kredita.
  • Rok vračila in način vračila: po pogojih poslovne banke.

Okvirna višina kredita za posameznega prosilca je največ 50.000 EUR. Če razpoložljiva sredstva presegajo povpraševanje, se lahko razdelijo ne glede na zgoraj navedeno višino.

Višina kredita ne sme presegati 50% predračunske vrednosti upravičenih stroškov posamezne investicije in 10% skupne kreditne mase oz. največ 50.000 EUR, razen v primeru, da strokovna komisija ugotovi upravičenosti in gospodarnost investicije.

5. ROK ZA ODDAJO:

do pokoriščenja celotne kreditne mase oziroma najkasneje do 01.12.2012.

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

07/11/2018 - 15:14:33
36
Skupina Contall predstavlja celovito podporo podjetništvu s ponudbo računovodskih storitev ter...
25/10/2018 - 08:53:57
9
Tako kot so pred par meseci poročali iz policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Novo...
22/10/2018 - 10:57:45
12
Za blago, ki prispe v poštnem prometu iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU), morajo biti ob...
08/10/2018 - 10:35:38
8
Slovenija je že pred leti uvrstila Industrijo 4.0 med prioritete v programu pametne specializacije....
24/09/2018 - 11:18:42
4
FURS poziva vse zavezance, naj začnejo uporabljati prenovljen portal eDavki, saj bo star portal...
07/11/2018 - 15:14:33
36
Skupina Contall predstavlja celovito podporo podjetništvu s ponudbo računovodskih storitev ter...
18/10/2016 - 09:48:59
29
Namen javnega razpisaNamen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih...
14/06/2016 - 11:50:21
28
Se je tudi vam že porodilo isto vprašanje?V Zbornici računovodskih servisov so pripravili...
15/04/2015 - 12:47:21
28
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
20/02/2017 - 10:02:10
26
Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis, ki ponuja garancije za bančne kredite s...