Javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba

Predmet razpisa
Predmet razpisa so neposredna dolgoročna investicijska posojila za pospeševanje razvoja v mikro, malih in srednjih podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij pri investicijah, ki so potrebne za izvedbo novih projektov, katerih  cilj  je  ohranjanje  obstoječih  delovnih mest  in odpiranje novih zaposlitev, izboljšanje tržnega položaja, prodor na nove trge ter širitev in obnova dejavnosti.

Skupna višina razpisanih sredstev je 750.000 EUR.

Pogoji

 • na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja,
 • podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni,
 • prijavitelji morajo imeti sedež podjetja na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba,
 • investicija mora biti izvedena na področju navedenih občin,
 • ohranitev obstoječih delovnih mest,
 • zagotovljena likvidnost za dobo trajanja posojila in zaprta finančna konstrukcija za izvedbo projekta.
   

Upravičeni  stroški:
- materialne investicije – stroški za:

 • nakup opreme,
 • gradnjo (novogradnjo ali adaptacijo) in/ali nakup poslovnega prostora,
 • komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč za poslovno dejavnost,

nakup zemljišč, v neposredni povezavi z namenom investicije iz druge in tretje alineje tega odstavka upravičeni stroški za vlaganja v zemljišče lahko znašajo največ 10 % vseh upravičenih stroškov);
- nematerialne investicije – stroški za prenos tehnologije v obliki nakupa patentnih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja;
- stroški za obratna sredstva v neposredni povezavi z materialno in/ali nematerialno investicijo: nakup materiala, surovin, blaga, plačilo storitev.
Upravičeni stroški za obratna sredstva ne smejo presegati 15 % vseh upravičenih stroškov.

Posojilni pogoji

A. Posojila za obstoječa mikro, mala in srednja podjetja

Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev.
Najvišja vrednost posojila: 100.000 EUR.

Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je 0 %.
Odplačilna doba posojila:
- 6 let z 1 letom moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo) ali
- 9 let z 1 letom moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo).

B. Posojila za mikro in mala podjetja s statusom začetnika

Podjetje s statusom začetnika je podjetje, ki ni registrirano več kot 18 mesecev do dneva vložitve vloge, izplačuje plačo vsaj 1  zaposlenemu in lahko pridobi obrazec S.BON-1.

Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev.
Najvišja vrednost posojila: 20.000 EUR.
Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera je 0 %.
Odplačilna doba posojila: 6 let z 1 letom moratorija (moratorij je vključen v odplačilno dobo).

Roki za prijavo: 28. 9. 2018, 2. 11. 2018, 4. 1. 2019, 15. 3. 2019, 20. 5. 2019, 30. 8. 2019

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

07/11/2018 - 15:14:33
41
Skupina Contall predstavlja celovito podporo podjetništvu s ponudbo računovodskih storitev ter...
25/10/2018 - 08:53:57
13
Tako kot so pred par meseci poročali iz policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Novo...
22/10/2018 - 10:57:45
15
Za blago, ki prispe v poštnem prometu iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU), morajo biti ob...
08/10/2018 - 10:35:38
15
Slovenija je že pred leti uvrstila Industrijo 4.0 med prioritete v programu pametne specializacije....
24/09/2018 - 11:18:42
11
FURS poziva vse zavezance, naj začnejo uporabljati prenovljen portal eDavki, saj bo star portal...
15/04/2015 - 12:47:21
76
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
65
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
07/05/2013 - 15:26:33
57
26. april 2013 je bil v uradnem listo RS objavljen pravilnik o elektronskih davčnih evidencah pri...
13/05/2016 - 08:52:47
56
Finančna uprava RS (FURS) je 6. maja 2016 začela z elektronskim vročanjem odločb o odmeri...
15/05/2014 - 11:14:41
55
Spremembe, ki jih prinaša Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki...