Davčne obveznosti - možnosti odpisa, delnega odpisa, odloga in obročnega plačevanja

V trenutni gospodarski situaciji se je pokazalo, da poslovni subjekti, pa tudi posamezniki, čedalje težje izpolnjujejo davčne obveznosti. Iz tega razloga želi Davčna uprava Republike Slovenije opozoriti vse davčne zavezance na njihove pravice v zvezi z možnostjo odpisa, delnega odpisa, odloga in obročnega plačevanja davčnih obveznosti.

POSLOVNI SUBJEKTI
Za poslovne subjekte velja, da se jim lahko dovoli odlog plačila davka za dve leti oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, če bi davčnemu zavezancu zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni mogel vplivati, nastala hujša gospodarska škoda in bi davčnemu zavezancu odlog in obročno plačevanje davka omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode.

Zakon omogoča še posebno vrsto odloga plačila davka, tudi če davčni zavezanec ne izkaže nevarnosti hujše gospodarske škode, in sicer tako, da davčni zavezanec predloži instrument zavarovanja ali omogoči davčni službi vknjižbo zastavne pravice. Odlog oziroma obročno plačilo se lahko dovoli za 12 mesecev oz. v 12. mesečnih obrokih.

Odlog oziroma obročno plačilo pa nista mogoča za:

  • akontacije davka (npr. akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti, akontacija dohodnine od plač zaposlenim),
  • davčni odtegljaj (npr. prispevki za starševsko varstvo, ki gredo v breme delodajalcev),
  • prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • za obveznosti, na katere učinkuje postopek zaradi insolventnosti.

FIZIČNE OSEBE
Fizične osebe lahko vložijo vlogo za odlog, obročno plačilo, odpis ali delni odpis davka, če bi se s plačilom ogrozilo preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov.
V postopku se ugotavljajo:

  • dohodki, prihranki in premoženje zavezanca in njegovih družinskih članov
  • socialne razmere in zdravstveno stanje zavezanca in njegovih družinskih članov.

Dovoli se lahko odpis, delni odpis, odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih.

Enako kot za poslovne subjekte tudi za fizične osebe velja, da lahko ob predložitvi ustreznega instrumenta zavarovanja ali ob dovolitvi vknjižbe zastavne pravice v ustrezen register, dosežejo odlog za 12 mesecev ali dosežejo obročno plačilo v največ 12 mesečnih obrokih, ne da bi morali izpolnjevati siceršnje pogoje, kot jih določata zgoraj navedeni 101. člen ZDavP-2 ter Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku.

Za davčne zavezance – fizične osebe velja še posebna vrsta obročnega plačila, in sicer po drugem odstavku 103. člena ZDavP-2 (neuradno prečiščeno besedilo 5). Po tej določbi zavezancu ni treba izpolnjevati nobenih posebnih kriterijev, zadošča zgolj vloga, v kateri izjavi, da davka ni zmožen plačati v enkratnem znesku, ter da ne more zagotoviti zavarovanja. Zavezancu se lahko odobri obročno plačilo davka po tem členu, če gre za davek, ki se ne nanaša na opravljanje dejavnosti.

 

Odlog oziroma obročno plačilo nista mogoča za:

  • akontacije davka (npr. akontacija dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem),
  • davčni odtegljaj (npr. prispevki za starševsko varstvo, ki gredo v breme delodajalcev). Enako velja tudi za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • za obveznosti, na katere učinkuje postopek zaradi insolventnosti.

Navedene omejitve veljajo tudi za odpis in delni odpis, poleg tega pa odpis oziroma delni odpis nista mogoča (1) za podjetnike, ki prenehajo opravljati dejavnost, za davke, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti, in (2) za fizične osebe, ki odgovarjajo za obveznosti družb, za davke, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti družbe.

Za čas odloga oz. obročnega plačila se obračunajo obresti EURIBOR, ki trenutno znašajo okoli 1,2 % letno.

Povzeto po: http://www.durs.gov.si
 

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

07/11/2018 - 15:14:33
41
Skupina Contall predstavlja celovito podporo podjetništvu s ponudbo računovodskih storitev ter...
25/10/2018 - 08:53:57
13
Tako kot so pred par meseci poročali iz policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Novo...
22/10/2018 - 10:57:45
15
Za blago, ki prispe v poštnem prometu iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU), morajo biti ob...
08/10/2018 - 10:35:38
15
Slovenija je že pred leti uvrstila Industrijo 4.0 med prioritete v programu pametne specializacije....
24/09/2018 - 11:18:42
11
FURS poziva vse zavezance, naj začnejo uporabljati prenovljen portal eDavki, saj bo star portal...
15/04/2015 - 12:47:21
76
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
65
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
07/05/2013 - 15:26:33
57
26. april 2013 je bil v uradnem listo RS objavljen pravilnik o elektronskih davčnih evidencah pri...
13/05/2016 - 08:52:47
56
Finančna uprava RS (FURS) je 6. maja 2016 začela z elektronskim vročanjem odločb o odmeri...
15/05/2014 - 11:14:41
55
Spremembe, ki jih prinaša Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki...