Javni poziv: Promocija vina na tretjih trgih

Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje dejavnosti za promocijo vina na trgih tretjih držav

Predmet javnega poziva:

je podpora za sofinanciranje upravičenih stroškov v zvezi z zasnovo, izvedbo in objavo dejavnosti za promocijo kakovostnega ali namiznega vina z oznako porekla, pridelanega v Republiki Sloveniji, na trgih tretjih držav, ki bodo potrošnike tretjih držav spodbujale k nakupu vina, pridelanega v Republiki Sloveniji.

Upravičenci:

 1. pridelovalci vina, ki morajo biti vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina v skladu s predpisom, ki ureja register pridelovalcev grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: register), in letno pridelajo najmanj 30.000 litrov vina;
 2. združenje pridelovalcev, ki je šteje pravna oseba in združujejo vsaj pet v register vpisanih pridelovalcev vina, ki skupaj letno pridelajo najmanj 75.000 litrov vina.

Višina sofinanciranja:

največ 50% upravičenih stroškov

Upravičeni stroški:

a) za objavo oglasov v medijih:

 • idejna zasnova in produkcija,
 • zakup medijskega prostora,
 • ureditev, postavitev in vzdrževanje spletnega mesta,
 • ostali stroški, povezani z objavo oglasov v medijih.

b) za izdelavo reklamnega gradiva (za reklamno gradivo se šteje kakršenkoli promocijski material, namenjen promociji vina na trgu določene tretje države):

 • idejna zasnova, izvedbeno oblikovanje, grafično oblikovanje,
 • tiskanje gradiva oz. zapisi na drugih medijih (CD, DVD,…) oziroma izdelava drugega promocijskega materiala,
 • distribucija materiala,
 • ostali stroški, povezani z izdelavo reklamnega gradiva.

c) za udeležbo na mednarodnih sejmih in drugih mednarodnih dogodkih v tretjih državah:

 • stroški najema oziroma zakupa prostora ter drugi s tem povezani stroški,
 • stroški najema dodatnih prostorov za izvedbo vzporednih predstavitvenih dogodkov, ki so običajne dejavnosti sodelovanja na sejmih in drugih dogodkih,
 • stroški stojnice,
 • stroški nastanitve oziroma prevoza s sredstvi javnega prometa oseb, redno zaposlenih pri upravičencu, oziroma nosilca in članov kmetijskega gospodarstva zaradi sodelovanja na dogodku, za največ tri osebe, in sicer nastanitvene stroške med dogodkom ter za največ en dan pred začetkom in po koncu dogodka, ki se priznajo do višine največ 150 EUR/dan/osebo, ter stroške letalske vozovnice za ekonomski razred (eno potovanje/osebo/sejem) ali vozovnice za potovanje z vlakom 2. razreda ali vozovnice za potovanje z drugim javnim prevozom, razen s taksijem,
 • stroški dela pomožnega osebja v zvezi z udeležbo na dogodku,
 • stroški dela oseb iz četrte in pete alinee te točke, ki nastanejo v času sodelovanja upravičenca na dogodku, ki se priznajo za največ po tri osebe iz vsake alinee, in sicer za povprečno največ 12 ur/dan do višine največ 12 EUR/uro/osebo,
 • potni stroški največ treh oseb iz četrte alineje te točke, v zvezi s prisotnostjo na sejmu, ki zajemajo kilometrino, cestnino in parkirnino; pri obračunu kilometrine se upošteva razdalja, ki je običajna med dvema krajema, in sicer do višine, ki se kot povračilo stroškov za službena potovanja ne všteva v davčno osnovo na podlagi predpisa o višini povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem, ki se ne vštevajo v davčno osnovo,
 • strošek vina, ki se prizna le, če je vlagatelj pravna oseba, ki združuje pridelovalce vina, in če je to vino, namenjeno dejavnosti za promocijo vina, odkupil od posameznih pridelovalcev, ki jih združuje.

d) za izdelavo raziskav trga tretjih držav:

 • izvedba tržne raziskave (plačilo dela avtorju raziskave).

e) za organizacijo seminarjev (kot seminar se šteje izobraževalna predstavitev, v kateri se novinarje, uvoznike vina, strokovno javnost ali potrošnike tretjih držav informira o vinih, pridelanih v Republiki Sloveniji, vinorodnih območjih in sortah Republike Slovenije, povezavi tega vina s kulinariko, vinsko arhitekturo ali vinskim turizmom):

 • strošek dela, potni stroški in stroški nastanitve, pri čemer se upoštevajo omejitve iz četrte, šeste in sedme alineje c) točke,
 • strošek honorarja za izvedbo seminarja, če gre za zunanjega izvajalca,
 • stroški dela pomožnega osebja v zvezi z izvedbo seminarja, ki se priznajo za največ tri osebe, in sicer za povprečno največ 12 ur/dan do višine največ 12 EUR/uro/osebo,
 • strošek najema prostorov, kjer se izvaja seminar, in drugi z najemom povezani stroški,
 • če seminar obsega tudi terenski del, strošek prevoza udeležencev, vendar za največ 30 udeležencev posameznega seminarja,
 • strošek vina se prizna le, če je vlagatelj pravna oseba, ki združuje pridelovalce vina, in če je to vino, namenjeno dejavnosti za promocijo vina, odkupil od posameznih pridelovalcev, ki jih združuje.

Upravičeni stroški so stroški, dejansko nastali od 1.8.2012 do vključno 31.7.2013, če se program nanaša na vinsko leto 2012/2013, oziroma do 31.7. izteka zadnjega vinskega leta, na katerega se program nanaša. Davek na dodano vrednost se ne šteje za upravičen strošek.

Rok za oddajo:

30.3.2012

HITER SKOK NA NAŠE STORITVE

13/12/2018 - 15:46:00
31
Na finančni upravi so bili s strani zavezancev te dni večkrat obveščeni o sumljivih klicih goljufov...
11/12/2018 - 14:26:56
36
Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov ter...
10/12/2018 - 09:33:03
47
FURS obvešča, da davčnim zavezancem za transakcije z nepremičninami, za katere obdavčljivi dogodek...
30/11/2018 - 15:15:07
69
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil povzetek sprememb in...
29/11/2018 - 12:57:11
72
Samostojni podjetniki so morali do leta 2016 imeti ločene transakcijske račune za opravljanje...
16/04/2015 - 20:50:43
669
Podaljšanje vpisa v Katalog certificiranih računovodskih servisov SlovenijePrejeli smo vašo odgovor...
15/04/2015 - 12:47:21
654
GZS je grafično prenovila svoj portal in posledično je nova tudi podoba spletnih strani ZRS. Člani...
24/10/2016 - 13:33:01
574
V sodelovanju s Šolskim centrom Nova Gorica, vas vabimo na brezplačne tečaje: Računalniška...
10/01/2013 - 11:59:40
520
Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS,...
21/11/2012 - 09:11:58
495
Prisluhnite pogovoru z doc.dr. Živkom Bergantom, ki vam bo v kratkem intervujeju predstavil...