Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Vlada sprejela tudi Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

Nahajate se tukaj

Vlada Republike Slovenije je sprejela tudi Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku. Glavni cilji predlaganega zakona so administrativna poenostavitev izpolnjevanja davčne obveznosti preglednost zakonodaje in pravna varnost davčnega zavezanca ter krepitev davčne kulture zavezancev za davek.

 

S predlogom zakona se ureja:

  • prenos Direktive Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS, (UL L št. 64 z dne 11. 3. 2011, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/16) v slovenski pravni red;

Vzrok, ki je narekoval sprejem nove direktive o medsebojni pomoči o upravnem sodelovanju, je mobilnost davčnih zavezancev, število čezmejnih transakcij, internacionalizacija finančnih instrumentov, ki se hitro povečujejo, zaradi česar imajo države članice EU težave pri pravilni odmeri davkov. Te vse večje težave vplivajo na delovanje sistemov obdavčevanja, ki spodbuja davčne goljufije in davčne utaje, nadzor pa se še naprej opravlja le na ravni države. Nova direktiva razširja sodelovanje med davčnimi organi na vse vrste davkov, razen DDV in trošarin, ki je urejeno v drugi zakonodaji EU.

Okrepljen instrument za upravno sodelovanje pri obdavčevanju zagotavlja in ohranja popolno suverenost države glede vrst in ravni davkov. Okrepljeno upravno sodelovanje na področju davkov je edini način za zagotovitev pravilne odmere davkov ter s tem preprečevanje davčnih goljufij in utaj ter boj proti njim. Upravno sodelovanje pomeni izmenjavo podatkov na zaprosilo, avtomatično (dohodek iz zaposlitve, plačila direktorjem, produkti življenjskih zavarovanj, pokojnine, lastništvo nepremičnin in iz njih izhajajoči dokument) ali brez vnaprejšnjega zaprosila in druge oblike sodelovanja, kot so prisotnost v davčnih uradih, sočasni davčni nadzor, vročitev dokumentov in izmenjava najboljših praks in izkušenj.

  • javna objava neplačnikov davkov in zavezancev, ki ne predlagajo obračunov davčnega odtegljaja;

Po predlogu bosta DURS in CURS mesečno na svojih spletnih straneh objavljala poimenski seznam vseh davčnih zavezancev, katerih davčni dolg presega višino 5.000 evrov, vendar le, če zavezanec dolguje javne dajatve vsaj 90 dni. Tistim zavezancem, ki davka niso zmožni plačati zaradi utemeljenih oziroma objektivnih razlogov, na katere sami niso mogli vplivati, pa že obstoječa zakonodaja omogoča možnost odpisa, delnega odpisa, odloga oziroma obročnega plačevanja in jih v tem primeru ne obravnava kot dolžnike.

Na seznamu bodo tudi davčni zavezanci, ki ne predlagajo davčnemu organu do 25. v mesecu pred mesecem razkritja obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače za predpretekli mesec.

  • razkritje podatkov:

        - ministrstvu, pristojnemu za raziskave in razvoj, za ugotavljanje učinkovitosti davčnih ukrepov na področju raziskav in razvoja oz. za analiziranje in spremljanje
           dodeljevanja spodbud na področju raziskav in razvoja;

        - in ministrstvu za kmetijstvo, Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in drugim izvajalcem državnih pomoči, za izvajanje pristojnosti o finančnih pomočeh in
           izpolnitev davčnih obveznosti;

  • določitev, da zavezanec za davek ne sme posedovati, proizvajalec oziroma dobavitelj računalniškega programa pa ne sme zagotavljati ali omogočiti uporabe računalniškega programa ali elektronske naprave, ki zavezancu za davek omogočajo brisanje, popravljanje ali kakršnokoli spreminjanje izvornega zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe prvotnih podatkov in vseh poznejših sprememb. Kršitev te obveznosti je sankcionirana z globo.
  • spremembe glede popravkov obračunov davka, in sicer se določi, da lahko davčni zavezanec popravlja davčne obračune v 60 dneh po predložitvi davčnega obračuna zaradi formalnih pomanjkljivosti oziroma pomot v imenih in številkah, pisnih ali računskih pomot. Bolj jasno se tudi določi učinek popravljenega obračuna. Popravljeni obračun učinkuje samo v delu, v katerem se ugotovi razlika med prvotnim in popravljenim obračunom. Učinki so različno določeni z vidika povečanja oziroma zmanjšanja davčne obveznosti. Če je ugotovljena razlika, na podlagi katere se davčna obveznost poveča, ta učinkuje od dneva, od katerega je imel učinek davčni obračun, ki se popravlja. Če pa je ugotovljena razlika, na podlagi katere se davčna obveznost zniža, ta učinkuje od dneva predložitve popravka davčnega obračuna.
  • obvezno zavarovanje izpolnitve davčnega dolga. V primeru večjega davčnega dolga, to je nad 50.000 evrov, DURS ni potrebno izkazovati pogoja za zavarovanje, da utemeljeno pričakuje, da bo izpolnitev davčne obveznosti onemogočeno ali precej oteženo. Predlog davčnemu organu omogoča, da v tem primeru hitro zavaruje izpolnitev davčne obveznosti že pred nastankom oziroma pred pridobitvijo izvršilnega naslova, torej v času, ko davčni postopek na prvi stopnji še ni končan oziroma v času, ko še ni potekel rok za predložitev obračuna.
  • elektronsko vročanje aktov in pošiljanje podatkov bankam in hranilnicam, kadar te opravljajo naloge davčne izvršbe. Ukrep bo prinesel tudi prihranek DURS (ca 400.000 do 500.000 evrov)
  • postopkovne rešitve, ki so povezane s spremembami predloga novele ZDoh-2 in ZDDPO-2 (predvsem rešitve, potrebne za uveljavitev novega načina ugotavljanja davčne osnove - ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov).

VIR: www.vlada.si

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.