Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

P7 2017 – mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Nahajate se tukaj

Namen produkta je omogočiti mikro in malim podjetjem lažji dostop do ugodnih virov financiranja za financiranje tekočega poslovanja, investicijskih vlaganj, razvoja in rasti podjetij.

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.
Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Podjetje, ki kandidira, za mikrokredit mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti zagotovljen trg, razviden z izpolnitvijo vsaj ene od treh alinej:

      - iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega poročila, oddanega na AJPES ali
      - s predložitvijo veljavnih pogodb ali
      - z razkritjem načrtovanih prihodkov po kupcih/poslovnih modelov v predstavitvenem načrtu,

  • zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti,
  • v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo,
  • zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1 : 1,25 (razmerje med višino kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).


Upravičeni stroški
Mikrokredit se lahko porabi za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva, pri čemer se za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV).
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 25.000,00 EUR.

Med upravičene stroške se upoštevajo:

  • izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov),
  • izdatki za nematerialne naložbe (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja podjetja),
  • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
  • izdatki za nakup storitev,
  • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % zneska kredita.

Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR.
Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.
Pogodbena fiksna letna obrestna mera je 1,4 %. Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno.
Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita.

Za prijavni rok 10.02.2017 je obdobje upravičenosti nastanka stroškov od 01.12.2016 do 05.07.2017.
Za prijavni rok 10.06.2017 je obdobje upravičenosti nastanka stroškov od 01.04.2017 do 05.12.2017.

Celoten razpis: www.podjetniskisklad.si
 

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.