Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

P7 2016 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Nahajate se tukaj

Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnjevati naslednje osnovne pogoje:

 • imeti zagotovljen trg (dokazovanje iz tekočega/mesečnega poslovanja (bilanc in drugih izkazov) oz. s predložitvijo pogodb s kupci);
 • zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti;
 • bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON AJPES mora dosegati vsaj SB7, (upoštevana bonitetna ocena od SB1 do SB7, pri čemer SB1 pomeni najboljšo in SB7 najslabšo bonitetno oceno);
 • v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo;
 • v vlogi imeti predvideno poslovanje z dobičkom v prihodnjih 3 letih;
 • realno načrtovati pozitivni denarni tok v prihodnjih 3 letih;
 • zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1 : 1,25.


Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR.
Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ do 25.000 EUR.
Pogodbena fiksna letna obrestna mera je 2,5 % p.a. Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno.
Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev. Začetek moratorija se prične naslednji dan po zapadlosti roka za črpanje kredita.
Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno.
Stroški odobritve kredita se ne zaračunajo.

Minimalno zavarovanje kredita

 • 5 menic podjetja,
 • osebno poroštvo z neobremenjenim nepremičnim premoženjem vsaj enega lastnika podjetja (po lastniški strukturi do fizične osebe), v razmerju 1 : 1,25 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo nepremičnega premoženja).


Pogoji za črpanje kredita
Podjetje črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe in ureditvi celotnega zavarovanja kredita.
Kredit se črpa namensko za upravičene stroške nastale od 1.1.2016 do vključno 25.9.2016, in sicer v obdobju 4 mesecev od posameznega prijavnega roka.

Upravičeni stroški
Mikrokredit se lahko porabi za materialne investicije in obratna sredstva, pri čemer se za upravičene stroške upošteva znesek z DDV.
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena.
Med upravičene stroške se upoštevajo:

 • izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov);
 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
 • izdatki za opravljene storitve in
 • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % zneska kredita.

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno transportnih sredstev.

Roka za oddajo vlog: 19.2.2016, 25.5.2016.

Celoten razpis: www.podjetniskisklad.si

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.