Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

JAVNI RAZPIS Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2012)

Nahajate se tukaj

Namen javnega razpisa je izboljšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do ugodnih virov dolžniškega financiranja novih rešitev, produktov ali storitev, s poudarkom na lastnem znanju ali znanju širšega raziskovalno razvojnega tima, ki se odraža v komercializaciji novih rešitev, produktov ali storitev.
Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja.


Na razpis se NE morejo prijaviti podjetja, ki:
opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede:

 • področje A - Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
 • oddelek 05 - Pridobivanje premoga,
 • področje G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil,
 • oddelek 56 – Oskrba z jedmi in pijačam

Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ohranjanje zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta. Projekt se mora zaključiti najkasneje do 31.12.2015,
 • izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega,
 • imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za dobo trajanja kredita,
 • projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji.

Upravičeni stroški
Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za:

 • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa nove tehnološke opreme, nakupa
 • zemljišč4, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta5,
 • nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
 • obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja,...).

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev.

Kreditno – garancijski pogoji:
A.1. Razvojne garancije za MSP-je
Namen: spodbujanje podjetij v investicije, ki so potrebne za komercializacijo razvojno raziskovalnih projektov,
Upravičeni stroški projekta:

 • stroški materialnih investicij,
 • stroški nematerialnih investicij ter obratna sredstva, ki so lahko le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oz. maksimalno 200.000 EUR

Maksimalna višina kredita: 1.500.000 EUR
Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 1,95%
Višina garancije: garancija v višini 80% glavnice kredita brez obresti se odobri za upravičene stroške,
Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 7 let; možen je moratorij do največ dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita
Stroški in provizije: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno
Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in

A.2. Mikrogarancije za MSP-je
Namen: zagotavljanje likvidnih sredstev za izvedbo komercializacije razvojno raziskovalnih projektov
Upravičeni stroški projekta: obratna sredstva
Maksimalna višina kredita: 200.000 EUR
Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 1,95%
Višina garancije: je 80% glavnice kredita brez obresti
Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 3 let; možen je moratorij do največ 6 mesecev, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita
Stroški in provizije: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno

Roki za predložitev vlog so: 02.07.2012, 15.8.2012, 05.09.2012, 05.10.2012, 05.11.2012 in 05.12.2012, oziroma do porabe sredstev.

Celoten razpis na: www.podjetniskisklad.si

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.